ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2/2561

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม 3C 06 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ปฏิทินการเข้าร่วมงานวันพิธีการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 และการส่งผู้แทนของสำนักฯ จำนวน 5 คน เพื่อเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ ปฏิทินการเข้าร่วมงานวันพิธีการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 และการส่งผู้แทนของสำนักฯ จำนวน 5 คน เพื่อเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยขอให้นำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป เพื่อให้บุคลากรของสำนักได้พิจารณาทบทวนหาข้อสรุปอีกครั้ง ระหว่างนี้หากมีกิจกรรมใดๆ ให้ถือใช้ปฏิทินนี้ไปพลางก่อน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 รายงานค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมกราคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมกราคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.3 รายงานการบำรุงรักษาลิฟท์

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการบำรุงรักษาลิฟท์ สำหรับการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ให้ประสานและติดตามการจัดซื้อกับทางพัสดุอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.4 แผนบำรุงรักษาเครื่อง

มติที่ประชุม : รับทราบแผนบำรุงรักษาเครื่อง Generator ทั้งนี้ขอให้จัดทำประวัติการบำรุงรักษาเครื่องGene-rater ประกอบการขอดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอด้วยทุกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้ตรวจสอบคำถูกคำผิดให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รายงานผลการตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา และขอให้ผู้รับผิดชอบในการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ มีการดำเนินการในส่วนของการเสนอวาระให้เป็นในเชิง สถิติ ตัวเลข กราฟ ให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) - กำหนดส่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และรายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) สำหรับกำหนดส่งสรุปผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบความคืบหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเห็นชอบ (ร่าง) โครงร่างองค์กร (OP) , หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในลำดับต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบความคืบหน้าการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบความคืบหน้าการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้เร่งรัดการจัดโครงการ KM โดยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อผนวกกับการแผนควบคุมภายในในเรื่องเอกสารล่าช้าด้วย
2. ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการดำเนินการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การจัดทำข้อมูลรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
- ประสานการไปดูงานช่วงเดือนพฤษภาคม 61 (กำหนดช่วงสัมมนาภายใน 14-18 พค. 61 ภายนอกดูงาน/ สัมมนา ปลายพฤษภาคม ถึง ต้นมิถุนายน 61 (หาข้อมูลว่าช่วงนั้น ศูนย์สิริกิติ์ / ไบเทคบางนา หรือ... มีงาน IT หรือไม่)
- NIA/ True / TCDC / Co working Space
- long life learning พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ตลอดชีวิต ในยุคดิจิตอล 62 1.5 ล.
- ปรับปรุงสำนักงาน Digital / Smart Office มี meeting room เล็กๆ คล้าย Microsoft
- ห้องประชุม Smart building ปี 63 สนองนโยบายไทยนิยมและ 4.0 5 ล.
- ระบบสารธารณูปโภคและระบบประกอบอาคาร 2.5 ล.

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดทำข้อมูลรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 4 รายการ ดังนี้ .....

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ ปรับ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ .....

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 การจัดทำ ร่าง นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
- ขอให้สรุปใจความแก้ไขที่กระทรวง DE แจ้งให้แก้ไขไว้ด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2561)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2561) วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์