ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5/2565

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 10.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แผนคำขอการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธ์ศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดของสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 4/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้ติดตามการใช้งานระบบ UBU LMS และนำข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้งาน ให้รองรับกับการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ขอให้นำเสนอผลงานวิจัยของฝ่ายโดยอาจนำเสนอบนเวที หรือวารสารทางวิชาการต่างๆ เพื่อเผยแพร่งานในเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสำนักยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว
3. ขอให้ประสานและติดตามการแก้ไขข้อมูลบุคลากรในระบบ DMS กับกองการเจ้าหน้าที่ และอาจมีการซักซ้อมกับงานบุคคลของคณะเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้บุคลากรภายในคณะ/หน่วยงานต่างๆ เข้าใจการใช้งานระบบได้
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาข้อมูลการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 และการใช้งาน account google ที่มีข้อมูลการใช้งานค่อนข้างน้อย เพื่อวิเคราะห์และค้นหาสามารถการใช้งานค่อนข้างน้อยและลดลง และหาแนวทางปรับปรุงการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า
2. ขอให้เร่งรัดการเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อให้รองรับกับการเรียนการสอนในช่วงการเปิดภาคการศึกษาแบบ On site และบริเวณหอพักนักศึกษา
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้ติดตามการจัดทำแผนการฝึกอบรม และ Couse mapping เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล Digital literacy เพื่อให้มีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและครบตามกระบวนการ
2. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการทุกห้องให้รองรับกับการจัดการเรียนการสอนหลังเปิดภาคการศึกษา พร้อมกับการติดตั้ง access control เพื่อป้องกันการเข้าไปใช้ห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต/และควบคุมระบบเปิดปิดสวิชต์อัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงานและกันลืม
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ติดตามและประสานการปรับแผนขอตั้งงบประมาณโครงการจัดสอบ e-Exam ปี 65
2. ดำเนินการขออนุมัติโครงการวันสถาปนาสำนัก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
3. ดำเนินการเสนอขออนุมัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศปี 2565 ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดสอบ e-Exam ปี 65
4. ติดตามงานจ้างเหมาต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดสอบ e-Exam ปี 65
5. ติดตามการจัดทำระบบติดตามรายงานฯ นัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง นัดนำเสนอระบบ
6. ติดตามเรื่องน้ำรั่วที่หลังคาของสำนัก (ในประกัน)
7. หาข้อมูลแบบรูปและประมาณการราคาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อลดประมาณค่ากระแสไฟฟ้าในอนาคต
8. เสนอวาระ กบม. การจัดสอบ e-Exam ปี 65

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบฝ่ายนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมประเด็นคู่เทียบ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการและการสร้างเครือข่ายนักปฏิบัติของสำนักต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการกำหนดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ในหมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนัก ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักพิจารณา

มติที่ประชุม : รับทราบ
1) การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2) การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
3) ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงาน
และเห็นชอบการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเสนอ
โดยมอบทุกฝ่ายติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 เมษายน 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัน 30 เมษายน 2565 โดยให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำไปรวมกับวาระที่ 3.3 เนื่องจากเป็นการแจ้งปฏิบัติและแนวทางการดำเนินงาน ไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบทุกฝ่ายนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.25 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ