ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6/2565

เมื่อ 24 มิถุนายน 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
สำนักงานเลขานุการ :
1. ติดประกาศงดให้บริการช่วงการจัดสอบ ก.พ. บริเวณหน้าสำนักและประตูด้านข้าง
2. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเพื่อการดำเนินการจัดสอบ ก.พ. ในกลุ่มของสำนัก เพื่อประชาสัมพันธ์และซักซ้อมให้บุคลากรทราบ
3. ทำหนังสือแจ้งเรื่องงดใช้ที่จอดรถช่วงการจัดสอบ ก.พ. ไปยังคณะวิทยาศาสตร์
4. ประสานสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิทเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าสอบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลง
5. ส่งวาระ กบม. เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ประสานงานไฟฟ้าเพื่อซักซ้อมและตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าให้รองรับกับการจัดสอบ ก.พ.
2. ประสานติดตามการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ (เปลี่ยนโซลินอยด์) เพื่อให้ดำเนินการติดตั้งได้ก่อนการจัดสอบ ก.พ.

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 พฤษภาคม 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 พฤษภาคม 2565 โดยมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ปรับการตั้งงบประมาณในส่วนของค่าอาหารทำการนอกเวลาไปไว้ในโครงการของฝ่าย และให้ฝ่ายใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. ขอให้ปรับแผนโครงการในส่วนของค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างไว้ในส่วนของโครงการตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้สะท้อนต่อการเตรียมการรองรับการให้บริการของสำนัก
3. ขอให้เพิ่มข้อมูลเปรียบเทียบแผนงาน/โครงการ ระหว่างปี 2565 และ 2566 พร้อมสัดส่วนเปรียบเทียบงบต่างๆ เป็นร้อยละ
4. ขอให้ตั้งงบประมาณในส่วนของค่าจ้างออกแบบ จำนวน 150,000 บาท โดยตัดงบประมาณจากค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างวงเงิน 3,500,000 บาท คงเหลืองบปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจำนวน 3,350,000 บาท
5. ขอให้พิจารณาและเปรียบเทียบเพื่อวางแผนการตั้งงบประมาณในส่วนของค่าคุมงานก่อสร้าง ระหว่างการ เอกชน (ค่าก่อสร้าง) หรือใช้บุคลากรจากสำนักงานบริหารกายภาพฯ (ค่าตอบแทน) เพื่อประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ปรับแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจำสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม : นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ