ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 7/2565

เมื่อ 1 สิงหาคม 565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้ฝ่ายช่วยขับเคลื่อนการนำ Digital ID มาใช้ เพื่อให้การดำเนินงานในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาจำนวนการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน และเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาจัดทำสติ๊กเกอร์เพื่อแจ้งเวลาและการเข้าใช้บริการที่ประตูทั้ง 2 ด้านของสำนัก ร่วมกับสำนักงานเลขานุการ
2. ขอให้ขับเคลื่อนการจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาได้ตามเป้าหมาย
3. การแก้ไขปัญหาน้ำรั่วจากห้อง server ลงมาที่ห้องประชุม 3C 10-11 ซึ่งต้องสำรวจจุดที่เกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทุกฝ่าย (นัดสำรวจพื้นที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.)
4. มอบฝ่ายบริการฯ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดสอบ ก.พ. ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
สำนักงานเลขานุการ :
1. มอบสำนักงานฯ จัดทำสรุปรายรับ-รายจ่าย การจัดสอบ ก.พ. รายงานในการประชุมครั้งถัดไป
2. มอบสำนักงานฯ จัดทำโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 10 ส.ค. 65 ช่วงเช้า โดยมีกิจกรรมเช่นเดียวกับปีที่แล้ว พร้อมแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบโดยทั่วกัน
3. มอบสำนักงานฯ และฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ นำเสนอวิธีการใช้งานระบบติดตามรายงานฯ ให้กับบุคลากรสำนักฯ ในวันที่ 10 ส.ค. 65 ช่วงบ่าย
4. มอบสำนักงานและฝ่ายบริการฯ รณรงค์/ส่งเสริม การประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 2/65 และการประเมินกก.บริหารฯ ปี 65 ให้มีจำนวนผู้ประเมินตามเป้าหมายที่กำหนด
5. มอบสำนักงานฯ นัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการรายงานในระบบ VOC ในวันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น.
6. มอบสำนักงานฯ ประสานและส่งข้อมูลรายชื่อและงบประมาณ งานปริญญาของฝ่าย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 65
7. นัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจจุดน้ำรั่วซึมจากห้อง server ในวันที่ 8 ส.ค. 65 เวลา 11.00 น.

มติที่ประชุม : รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และมอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามรายละเอียดกระบวนการ หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย /ผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับหน่วยงาน /ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานตามแผนแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนดังกล่าวและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการปรับปรุงข้อมูลงบประมำณตามแผนปฏิบัติกำรประจำปี โครงกำรบริกำรสนำมสอบวัดคความรู้ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam ส ำนักงำน ก.พ. /การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่สำคัญ และผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 มิถุนายน 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัน 30 มิถุนายน 2565 โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ