ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 8/2565

เมื่อ 25 สิงหาคม 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะจากการประเมินการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อทำแผนปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบตอบสนองต่อการใช้งานของผู้รับบริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
2. ขอให้ฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตั้งงบประมาณพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักในการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 1 กันยายน 2565
3. เห็นชอบการเข้าร่วมโครงการ Government Website Protection System (GWP) โดยในระยะแรกอาจนำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการก่อน ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามความร่วมมือดังกล่าว
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. การให้ account แก่นักเรียนโครงการ นมว. เมื่อจบการศึกษาแล้ว ควรกำหนดแนวทางเพื่อจัดการ account อย่างไร /เบื้องต้นมอบฝ่ายจัดทำข้อมูลการใช้งานที่ผ่านมาแล้วนัดหารือร่วมกันอีกครั้ง
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อวัสดุจากงบประมาณ ม.พี่เลี้ยง เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว (ขอให้สำรวจรายการวัสดุและจัดทำใบเสนอซื้อภายในสัปดาห์นี้)
2. ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำ Couse mapping เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำสำนักเร่งรัดให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ประกอบกับเพื่อให้บรรลุ KPI ที่กำหนด
3. ขอให้ฝ่ายพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์นับจำนวนผู้รับบริการ โดยพิจารณาปรับลดการนับจำนวนและความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อสะท้อนการให้บริการและนำข้อมูลไปประกอบปรับปรุงพัฒนาของสำนักต่อไป
4. ขอให้กำหนดสัดส่วนจำนวนเครื่อง/หลักเกณฑ์/ระบบจองออนไลน์ การให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแก่นักศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด
5. ขอให้ทุกฝ่ายพิจารณานำเสนอผลการ KM FIRE อย่างน้อยฝ่ายละ 1 เรื่อง เพื่อสะท้อนการดำเนินงานและภารกิจของสำนัก
6. ขอให้พิจารณาการมอบหมายภาระงานซ่อมบำรุง ให้ตอบสนองและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อการให้บริการ เพราะเมื่อพิจารณาจากสถิติจำนวนการรับบริการค่อนข้างน้อย รวมทั้งการที่ผู้มาติดต่อกรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่จะบริหารจัดการอย่างไร
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไว้ในระบบติดตามรายงานผลการดำเนินงานของสำนัก เพื่อง่ายต่อการรายงานและกำกับติดตามในภาพรวมของสำนักด้วย
2. นัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
3. รายงานข้อมูลการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในอาคาร (จุดติดตั้ง/การบำรุงรักษาที่ผ่านมา/ราคาค่าบำรุงรักษาของเอกชน)
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่มีผลคลาดเคลื่อนและแตกต่างกันอยู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการกิจกรรมรับตรวจประเมิน EdPEx 200 ระดับมหาวิทยาลัย และรับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่คัญ ในหมวด 7 : ผลลัพธ์ ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มอบทุกฝ่ายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้นัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของสำนัก เพื่อพิจารณาประเด็นและแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักมาประกอบการพิจารณากำหนดประเด็นและแผนบริหารความเสี่ยงฯ ด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบข้อมูลการสำรวจข้อมูลปัญหา/อุปสรรคและความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานตามประเด็นความเสี่ยงความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite : RA) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้งนี้ มอบทุกฝ่ายดำเนินการและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. มอบผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากำลังคนและบริหารความรู้เร่งรัดการดำเนินโครงการเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบการปรับปรุงข้อมูลงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และการใช้จ่ายงบประมำณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณและรายงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 กรกฎาคม 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัน 31 กรกฎาคม 2565 โดยมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนเนื่องจากเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ และเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 และมอบงานบุคคลแจ้งเวียนกำหนดการให้บุคลากรทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 ร่าง ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และมอบงานบุคคลดำเนินการจัดทำประกาศเพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 การทบทวนกรอบอัตรากำลังรอบ 2 ปี แผนกรอบอัตรากำลังระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567)

มติที่ประชุม : 1) เห็นชอบให้ทบทวนกรอบอัตรากำลังรอบ 2 ปี แผนกรอบอัตรากำลังระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) ในส่วนของตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นอกนั้นคงเดิม
2) ขอรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการพิจารณารายละเอียดการจัดทำข้อมูลประกอบร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และงานบุคคล เพื่อขอทบทวนไปยังมหาวิทยาลัยภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ