ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 9/2565

เมื่อ 30 กันยายน 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

มติที่ประชุม : รับทราบการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศอย่างทั่วถึงต่อไป ทั้งนี้มอบผู้รับผิดชอบจัดทำแผนหรือปฏิทินการดำเนินงานตามกิจกรรมเพื่อสื่อสารให้บุคลากรให้ทราบด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 ระบบสารสนเทศช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565

มติที่ประชุม : รับทราบการพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2565 โดยจะมีการนัดประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขคำที่สะกดผิดตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ถูกต้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้ติดตามการดำเนินงาน Digital Workflow เพื่อให้ใช้งานระบบได้อย่างสมบูรณ์
2. ขอให้พิจารณาการย้ายข้อมูลใน server ระบบ e-doc เพื่อความปลอดภัย และสามารถใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่อง
3. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อเตรียมนำไปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. การซ่อมแซมพื้นห้อง server อาจต่อรองราคาเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ และสามารถแก้ปัญหาน้ำรั่วซึม ต่อไป
2. ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตของอาคารชุดพักอาศัยหลังที่ 5 (แฟลต 5) หรือหากมีค่าใช้จ่ายอาจทำเป็นแพคเกจให้เลือก และประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้จัดทำหลักเกณฑ์การยืมคืน เพื่อให้อุปกรณ์ที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ขอให้พิจารณากำหนดแผนการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
3. ขอให้พิจารณามอบหมายงาน Work from home กรณีบุคลากรที่ประสบอุทกภัย
สำนักงานเลขานุการ :
1. ตรวจสอบการแชร์ไฟล์เรื่องการประเมิน
2. ติดตามเรื่องการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างปี 66
3. ดำเนินการเรื่องการขออนุมัติเปิดสอบบรรจุพนักงาน ตำแหน่ง ปีงบประมาณ 2566
4. ติดตามการยืมตัวบุคลากรมาช่วยราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
5. ติดตามและทำปฏิทินการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นของสำนัก
6. ติดตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 66

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา และมอบฝ่ายดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานให้คณะกรรมการฯทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานการรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Voice of Students and Stakeholders) ปัญหา/อุปสรรค ในส่วนของสำนัก

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานการรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Voice of Students and Stakeholders) ปัญหา/อุปสรรค ในส่วนของสำนัก โดยมอบทุกฝ่ายดำเนินการและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 และขอความร่วมมือทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบการสำรวจข้อมูลปัญหา/อุปสรรคและความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำประเด็น
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นชอบผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ในส่วนขั้นการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ขอให้เพิ่มเอกสารแสดงวิธีการประเมินความเสี่ยงให้คณะกรรมการทราบด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 สิงหาคม 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัน 31 สิงหาคม 2565

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขออนุมัติแผนความต้องการงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ