ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3/2561

เมื่อ 30 มีนาคม 2561

ห้องประชุม 3C 12 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ปฏิทินการเข้าร่วมงานวันพิธีการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยประจำปี 2561 และการส่งผู้แทนของสำนักฯ จำนวน 5 คน เพื่อเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบการเข้าร่วมงานวันพิธีการต่างๆ ในปี 2561 สำหรับการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธ.ค. 61 มอบผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเข้าร่วม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 รายงานค่ากระแสไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้แยกชุดข้อมูล ตามลักษณะข้อมูล เช่น ตารางแสดงจำนวนเงินค่ากระแสไฟฟ้า หรือตารางแสดงจำนวนหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้า หรือทำเป็นรูปกราฟแสดงเป็น 3 แท่ง เปรียบเทียบให้เห็นสถิติ 3 ปี เพื่อดูแนวโน้มการใช้กระแสไฟฟ้า

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานค่ากระแสไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.3 การบำรุงรักษาลิฟต์

มติที่ประชุม : รับทราบแผนและประวัติการบำรุงรักษาลิฟต์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. สำหรับกรรมการประจำสำนักที่จะหมดวาระในเดือนมิถุนายน 2561 ให้ฝ่ายเลขาประสานการดำเนินแจ้งขอรายชื่อไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อรวบรวมจัดทำคำสั่งต่อไป
2. สำหรับการนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการฯ ขอให้สรุปข้อมูลเป็นเชิงตัวเลข ที่เข้าใจง่าย กระชับ ไม่ให้เป็นเชิงพรรณา นอกนั้นขอให้เป็นรายละเอียดแนบ
3. การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ควรให้คณะกรรมการได้พิจารณาในเรื่องที่เป็นเชิงนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และชุมชน
4. ประสานการเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วย
5. ขอให้ทุกฝ่าย ได้เตรียมนำเสนอข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากการประชุม ครั้งที่ 1/2561 (สืบค้นได้จากระบบประชุมฯ)

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.5 การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

มติที่ประชุม : รับทราบ การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

1.6 กำหนดการส่งประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ฝ่ายเลขาฯ กำหนดรหัสแบบฟอร์มที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และถือใช้ทุกฝ่ายเช่นเดียวกัน

มติที่ประชุม : รับทราบ กำหนดการส่งประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.7 การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มติที่ประชุม : รับทราบการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายบริการฯ แนบรายละเอียดอีกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
ข้อเสนอแนะ
1.1 ขอให้ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ประสานกับส่วนกลางเกี่ยวกับการจัดทำระบบ ITA เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
ข้อเสนอแนะ
2.1 ขอให้ฝ่ายฯ วางแผนการติดตั้ง Access Point เพิ่มที่สนามกีฬา เพื่อให้บริการเครือข่าย อย่างทั่วถึง และสำรวจพื้นที่ที่นักศึกษาไปใช้เยอะๆ แต่เครือข่ายยังไม่ทั่วถึง
3. ฝ่ายบริการฯ
ข้อเสนอแนะ
3.1 ขอให้ดูแลเรื่องการเข้า-ออก การใช้ห้อง Smart Zone และทำประกาศให้นักศึกษาทราบด้วย
พร้อมทั้งจัดทำสถิติหรือนับจำนวนคนผู้ใช้ห้อง โดยประสานขอเครื่อง EDC จากกองคลัง
4. สำนักงานเลขานุการ
ข้อเสนอแนะ
4.1 ขอให้พิจารณาเพิ่มถังขยะให้เพียงพอ หรือเพิ่มรอบเก็บขยะ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผล อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินจัดทำแผนปรับปรุง และมอบฝ่ายเลขาฯ รวบรวมเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 กำหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสังเขป ดังนี้
10 พค. 61 -เช้าเดินทางไป กทม. เข้าที่พัก มศว. (รถบัสจอดอยู่กับที่ เดินทางโดย BTS)
11 พค. 61 -เช้าดูงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มศว.
-บ่ายดูงาน TCDC
12 พค. 61 -สรุปผลที่ได้จากการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ
ปีงบประมาณ 2562
-15.30 น. เดินทางเข้าที่พัก จ.อยุธยา
13 พค. 61 -เช้าจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
-บ่ายเดินทางกลับ จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการและรายงานผลให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.8 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุม : รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 4

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 4 ทั้งนี้ ขอให้งานบุคคลจัดทำปฏิทิน แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งซักซ้อม/ทำความเข้าใจ และดำเนินการจัดส่งเอกสารการประเมินภายในกำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 หารือการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กำหนดการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยช่วงเช้าร่วมงานสงกรานต์กับมหาวิทยาลัย ช่วงบ่ายที่สำนักฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ขอความร่วมมือติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดอบรม/การจัดประชุม/การจัดกิจกรรมในแต่ละวัน บริเวณด้านหน้าหรือประตูเข้าสำนัก

มติที่ประชุม : มอบฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นผู้จัดทำระบบ และมอบฝ่ายบริการวิชาการฯ นำขึ้นประชาสัมพันธ์โดยใช้จอ Touch Screen ที่มีอยู่ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2561)

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2561) ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์