ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10/2565

เมื่อ 21 ตุลาคม 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
-
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาสิทธิ์การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตกรณีศิษย์เก่า และกรณีการเข้าถึงข้อมูลเพื่อถ่ายโอนข้อมูลเมื่อเมื่อถูกตัดสิทธิ์การเข้าถึง
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาปรับปรุง/update แผ่นพับประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมประจำปี เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
2. ขอให้ติดตามการให้บริการวิชาการ/ Couse mapping /Couse รายเดือน/Digital literacy อย่างต่อเนื่อง
3. ขอให้พิจารณาระบบเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น
สำนักงานเลขานุการ :
-


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานให้ทราบให้การประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 และการแจ้งเวียนบุคลากรศึกษาและทำความเข้าใจ SAR โดยขอความร่วมมือบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน และมอบหมายผู้รับผิดชอบรายฝ่ายเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ต่อไป พร้อมนัดประชุมซักซ้อมในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 และการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขอให้ทุกฝ่ายกำกับ/ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 กันยายน 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 กันยายน 2565 โดยมอบงานผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินตามรูปแบบที่สภามหาวิทยาลัยและระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายรณรงค์เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้าและงบประมาณของสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ จันทป และ นางสาววาสนา สะอาด โดยมอบงานบุคคลประสานการส่งรายชื่อและข้อมูลประกอบไปยังกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 รายงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงร่างรายงานประจำปี 2565 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมอบหมายหัวหน้าฝ่ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลหรือนำเสนอผลการดำเนินงานตามช่องทางและแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการเดินทางเวลา 12.00 น. (ไม่จัดอาหารกลางวัน) และเริ่มสัมมนาเวลา 13.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ