ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 11/2565

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ฝ่ายติดตามการแก้ไขปัญหาอินเตอร์หลุดบ่อย เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าต่อไป
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้ฝ่ายวางแผนย้ายห้องปฏิบัติการและห้องทำงานชั้น 1 เพื่อรองรับการปรับปรุงพื้นที่
2. ขอให้ฝ่ายพิจารณาระบบการรับนักศึกษาฝึกงาน/การมอบหมายงาน/การวัดผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า
สำนักงานเลขานุการ :
1. ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยมอบทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบผลการรับตรวจประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2564 และประเด็นข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจา โดยขอให้ทุกฝ่ายนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/พัฒนา งาน/ภารกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และผลการทบทวนค่านิยมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมอบฝ่ายเลขานุการ นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักต่อไป
ทั้งนี้ มอบฝ่ายรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (รายการงบลงทุน) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไม่เกินสิ้นไตรมาส 2

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 ตุลาคม 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วัน 31 ตุลาคม 2565 โดยมอบผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ