ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 12/2565

เมื่อ 26 ธันวาคม 2565

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 11/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้ฝ่ายติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับ Digital workflow
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
-
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital literacy) ทางแผ่นพับ/e-mail หรือทางเว็บไซต์ เพื่อให้มีจำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง
2. ขอให้พิจารณาจัดทำระบบการตรวจนับจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการที่สำนัก ให้สามารถแยกกลุ่มข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างตรงจุดและตรงกับความต้องการของลูกค้า
3. ขอให้พิจารณาระบบยืม-คืน อุปกรณ์ เพื่อให้สถิติการยืมคืนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่ากับจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่
สำนักงานเลขานุการ :
1. ประสานการดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกจ้างปี 2566
2. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการจัดสอบ ก.พ.
3. นัดประชุมหารือเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2566

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ
2.มอบฝ่ายที่รับผิดชอบปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป
3.มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย และฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบผลการรับตรวจประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2564 และการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านมาตรฐาน ISO เพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบมีการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565, รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ และตัววัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรงบลงทุนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนไม่เกินสิ้นไตรมาส 2

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)รายงานประจำปี 2565 ของสำนัก โดยมอบงานแผนฯ ประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบสำนักงานเลขานุการประสานและติดตามการให้ทุกฝ่ายแจ้งความประสงค์จัดซื้อวัสดุการศึกษาในส่วนของงบประมาณที่ยังเหลืออยู่โดยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 มกราคม 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการจัดทำโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ