ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1/2566

เมื่อ 19 มกราคม 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : รับทราบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 และนำไปถือปฏิบัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 12/2565

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
-
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้เพิ่มข้อมูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๕
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาปรับปรุง ติดตาม และเร่งรัด การจัดทำ course mapping ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
สำนักงานเลขานุการ :
1. ติดตามการสอบบรรจุและแต่งตั้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. ประสานกำหนดการจัดสัมมนาภาคฤดูร้อน
3. ประสานการจัดหาเครื่องแต่งกาย
4. ประสานการนำเสนอขอบเขตและรายละเอียดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในอาคาร

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และขอให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพเพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ และกำหนดการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 1/2566 โดยมอบทุกฝ่ายดำเนินการตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 โดยมอบทุกฝ่ายดำเนินการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินโครงการและรายงานรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ (ร่าง)แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการและรายงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม : รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมอบทุกฝ่ายกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ