ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2/2566

เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจสึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม : รับทราบการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจสึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566 และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้นำข้อมูลของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม Couse mapping บันทึกไปในระบบ DMS ด้วย โดยไม่ต้องให้งานบุคคลและเจ้าตัวเข้าไปบันทึกในระบบเอง
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในห้อง server โดย ให้ดำเนินการซ่อมเครื่องที่ 3 และ 4 แล้วขอปรับแผนงบประมาณกลางปีเพื่อจัดซื้อใหม่จำนวน 2 เครื่อง ทดแทนตัวที่ 1
และ 2
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
-
สำนักงานเลขานุการ :
1. ประสานกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานการจัดสัมมนาภาคฤดูร้อนตามมติที่ประชุม
3. ประสานการประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาและแนวทางที่คณะกรรมการเห็นชอบ
4. ประสานและดำเนินการพร้อมประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาภาคฤดูร้อนของสำนักฯ ระหว่างวันที่ 20-23 เม.ย. 66 ตามแนวทางที่คณะกรรมการเห็นชอบ
5. ประสานและดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในอาคาร
6. ดำเนินการขายซากวัสดุตามแนวทางที่คณะกรรมการเห็นชอบ
7. ดำเนินการเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Green Office ฉบับปรับปรุง
8. ติดตามเร่งรัดการจัดทำรายละเอียดและประมาณการราคาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารประจำปี 2566
ทั้ง 9 รายการ โดยเร่งด่วน
9. แจ้งเวียนกำหนดการส่งแบบประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนรอบ 1/2566 และการจัดทำ TOR รอบ 2/2566
10. เสนอแนวปฏิบัติในการขอใช้รถจักรยานยนต์ผ่านระบบออนไลน์ของสำนัก และแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยมอบผู้รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับปรุงและรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพเพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ โดยมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาEdPEx/TQA ระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับสำนักรวบรวมและเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย /แผนบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน /แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน และประเด็นความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ความเสี่ยงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินและรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และการขอปรับโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มกราคม 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มกราคม 2566 โดยมอบผู้รับผิดชอบเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แนวทางการนำระบบ Digital signature มาใช้ในหน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหน่วยงานนำร่องในการนำระบบ Digital signature มาใช้ในหน่วยงาน (ประเภทหนังสือที่แจ้งเวียนภายในสำนัก เช่น ขอเสนอซื้อ/จ้าง หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น) โดยกำหนดซักซ้อมการใช้งานในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 และการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการแฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. กำหนดการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบครึ่งปี แรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 ของสำนักฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรับทราบผลการประเมินวันที่ 4 เมษายน 2566
2. กำหนดการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการแฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) วันที่ 30 เมษายน 2566
โดยมอบงานบุคคลประสานการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบงานบุคคลดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2566 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ