ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4/2561

เมื่อ 24 เมษายน 2561

ห้องประชุม 3C 12 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ชี้แจงรายละเอียดบางส่วนของโครงการปรับปรุงถนนและระบบจราจร บริเวณป้ายชื่ออาคารสำนักฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบสำนักงานเลขานุการประสานเรื่องการขนย้ายต้นไม้ที่ถูกกระทบจากการก่อสร้างถนน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สำหรับจัดฝึกอบรม

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายบริการวิชาการรายงานรายละเอียดการประสานกับต้นเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีการแก้ไขดังนี้
1. แก้ไขประโยคข้อเสนอแนะของสนง.เลขาฯ ให้กระชับ สละสลวยยิ่งขึ้น
2. พิจารณาปรับแก้ไขวาระที่ 4.3
3. ปรับวาระ 5.1

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าใช้งานกรณีนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบ หรือควรทำปฏิทิน up date ข้อมูลการจำกัดสิทธิ์เข้าใจงานทุกๆ 3 เดือน เพื่อแยกกลุ่มการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน เป็นกลุ่มศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบัน เป็นต้น
2. ขอให้หมั่นตรวจสอบระบบเครือข่ายที่ใช้กับระบบประชุม เนื่องจากระบบสะดุดระหว่างการประชุม ทำให้การประชุมเสียเวลา ไม่ต่อเนื่อง และไม่เสถียรเท่าที่ควร
3. ขอให้ตรวจสอบความเสถียรระบบเครือข่ายในส่วนของหอพักนักศึกษา ให้ครอบคลุมและมีความเสถียรทุกพื้นที่
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้จัดทำสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการหรือห้องประชุมต่างๆ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยทำเก็บและเปรียบเทียบในเชิงสถิติ เช่น มีการใช้ห้องกี่ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมีคณะ/หน่วยงาน มาใช้ต่อเดือนกี่ครั้ง เป็นต้น
2. ขอให้รายงานเรื่องการใช้เครื่อง EDC. ให้มีรายงานสถานะการใช้เครื่อง และมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้เครื่องอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวม :
1. อาจมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย
2. การปรับปรุงต่างๆ ต้องเร็ว โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้ทันและอำนวยสะดวกต่อการให้บริการ
สำนักงานฯ
1. หลังจาก 16.30 น. กำชับให้แม่บ้านเก็บอุปกรณ์เบรคในห้องประชุมทุกห้องให้เรียบร้อยก่อนเลิกงานทุกวัน
2. กำชับ รปภ. เปิด ปิดห้อง รวมทั้งตรวจตราการปิดน้ำ ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อย
3. ทำระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ผู้รับบริการเสนอข้อคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกจุดที่ให้บริการ เพื่อง่ายต่อการสื่อสารข้อเสนอแนะมายังสำนักฯ

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอและจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการดำเนินการตามแผนปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) และขอให้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบสำนักงานเลขานุการรวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของสำนักที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. สำหรับรายงานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมรายงานที่แสดงรายการแยก ระหว่างรายงานลูกหนี้เงินยืมหมุนเวียนสำนักฯ ลูกหนี้โครงการ Digital Economy และลูกหนี้โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรอัจฉริยะ
2.ขอให้พิจารณาปรับรูปแบบรายงานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย โดยแยกรายการลูกหนี้ที่มีการคืนเงินและส่งใช้ใบสำคัญแล้ว กับรายการลูกหนี้ที่ยังไม่มีการส่งใช้ใบสำคัญและส่งใช้เงินยืม

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบดังนี้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2561)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2561) วันศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์