ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3/2566

เมื่อ 29 มีนาคม 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือของคณะเกษตรศาสตร์ (ไร่ฝึก) ให้ชะลอการซ่อมหรือตั้งแผนจัดซื้อไปพลางก่อน และประสานแจ้งคณะสนับสนุนงบประมาณหากประสงค์ใช้งานในจุดนี้ต่อไป
2. การนำร่องการใช้งาน Digital signature ของสำนัก ให้ชะลอการดำเนินการไปพลางก่อน เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึ้นระดับนึง แล้วจึงนัดซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง และแจ้งเวียนบุคลากรทราบ/ทำความเข้าใจ/เริ่มต้นการทดลองใช้งานต่อไป
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ตรวจสอบรายงานการทำงานของเครื่อง server กรณีไฟฟ้าดับ
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้ติดตามการจัดฝึกอบรม Digital literacy/ การอบรมตามหลักสูตรรายเดือน ให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2. ขอให้วางแผนการให้บริการ IT Clinic เมื่อการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จแล้ว เพื่อให้การบริการสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ ในสอดคล้องกับ Smart Office และ Green Office
สำนักงานเลขานุการ :
1. สืบราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศของฝ่ายเครือข่ายเพิ่มเติม โดยพิจารณาราคาและบริการหลังการขายร่วมด้วย
2. วางแผนการตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 โดยนำไปเสนอประเด็นในการทบทวนแผนงบประมาณใช้เงินเหลือจ่ายกลางปีงบประมาณ 2566 (ให้งานไฟฟ้าหรือผู้ประกอบการประเมินจำนวนเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน) พร้อมติดตั้งระบบปิด-เปิด และตั้งอุณภูมิอัตโนมัติ รองรับ Smart Office และ Green Office ไปในคราวเดียวกัน
3. กำหนดการอบรมและฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2566 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยปรับกิจกรรมในโครงการให้ใช้เวลาลดลงและเหมาะสม
4. กำหนดวันจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2566


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานไปทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 28 กุมภาพันธ์ 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบงานแผนฯ นัดประชุมหารือการดำเนินการขออนุมัติขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อการปรับปรุงอาคารของสำนักในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการและมีความจำเป็นต่อเนื่อง ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ