ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4/2566

เมื่อ 19 เมษายน 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การดำเนินกาารตามมติที่ประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของสำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม : รับทราบการดำเนินกาารตามมติที่ประชุมคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของสำนักวิทยบริการและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟประจำอาคารเป็นการเร่งด่วน
สำนักงานเลขานุการ :
1. กำหนดจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-16.00 น.

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการและรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบแผนการดำเนินงานและการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกระบวนงาน SIPOC ระดับมหาวิทยาลัย และการมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส 2 โดยมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มีนาคม 2566

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/สำนักงานเลขานุการ
1. ประเด็นการต่ออายุโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสถานศึกษา ที่จะเริ่มดำเนินการตามปีงบประมาณรอบ
1 ปี ให้นำไปหารือในวันประชุมร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ วันที่ 27 เมษายน 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัน 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้มอบทุกฝ่ายดำเนินการเร่งรัดการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากโครงการกิจกรรมปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้บริการ รหัสกิจกรรม 0510152000034 โครงการย่อย: แผนการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รหัสโครงการย่อย 051015200 จำนวน 360,000 บาท เพื่อเป็นงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการ สำหรับค่าควบคุมงานก่อสร้างหากงบประมาณในโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน หมวดค่าตอบแทน ไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอนเงินจากหมวดค่าใช้สอยต่างๆ ในโครงการเดียวกันมาสมทบ โดยมอบผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารประกอบการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด (24 เมษายน 2566) ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมอบงานบุคคลดำเนินการแจ้งยังกองการเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ