ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5/2566

เมื่อ 8 มิถุนายน 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 851/2566 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.จักริน วชิรเมธิน จากคณะบริหารศาสตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ และ ผู้ช่วยศาตราจารย์อารยา ฟลอเรนซ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งและระดับของตำแหน่ง ของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป

มติที่ประชุม : รับทราบการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งและระดับของตำแหน่ง ของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป ทั้งนี้งานบุคคลของสำนักฯ จักได้ประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อทบทวนการกำหนดสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบการสำรวจความคิดเห็นเพื่อทบทวนการกำหนดสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยขอให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชมชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยขอความร่วมมือผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
และเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านเกณฑ์คุณภาพเพื่อ การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1) การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โดยมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
2) มอบทุกฝ่ายเสนอ (ร่าง)คำขอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประปีประมาณ 2567 ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 โดยมอบทุกฝ่ายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 6/2566 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ