ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6/2566 วาระพิเศษ

เมื่อ 21 มิถุนายน 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม : รับทราบปฏิทิน แนวทาง และนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัย และเห็นชอบกรอบประมาณการรายรับเพื่อตั้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยขอให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งและระดับของตำแหน่ง ของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดกรอบตำแหน่ง และระดับของตำแหน่ง ของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไปของทุกตำแหน่งภายในสำนักฯ ตามเสนอ โดยมอบงานบุคคลประสานและดำเนินการส่งข้อมูลไปยังกองการเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ