ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 7/2566

เมื่อ 7 กรกฏาคม 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้ง ที่ 6/2566 วาระพิเศษ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้ง ที่ 6/2566 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รานผลการดำเนินงานของฝ่าย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ทุกฝ่ายแจ้งปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในครั้งที่ผ่านมาให้คณะกรรมการทราบด้วย (ทุกฝ่าย)
2. นัดประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการลูกค้าที่ walk in เข้ามาใช้บริการที่สำนัก (รองผู้อำนวยการ/ทุกฝ่าย)
3. ขอให้ประสานและรวบรวมข้อมูลการนำระบบการเช่าเครื่องพิมพ์/สแกน/ถ่ายเอกสาร จากเอกชน เป็นการรวมศูนย์ (สำนักงานเลขานุการ)


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยขอให้นำข้อเสนอของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 และเห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศที่นำเสนอ ทั้งนี้ มอบทุกฝ่ายดำเนินการและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาส 3 โดยมอบทุกฝ่ายดำเนินงานและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบการได้รับอนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 และเห็นชอบ(ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมอบทุกฝ่ายดำเนินงานและรายงานในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบ(ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 มิถุนายน 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัน 30 มิถุนายน 2566 และเห็นชอบแนวทางการโอนงบประมาณจากโครงการที่มีเงินเหลือจ่ายเพื่อสมทบโครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค เพื่อสมทบค่ากระแสไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ไม่เพียงพอระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2566 และสมทบค่าซ่อมเปลี่ยนอะไรลิฟท์ของสำนักตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แนวทางการนำระบบ UBU Digital Signature ระยะที่ 1 มาใช้ในหน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบการนำระบบ UBU Digital Signature ระยะที่ 1 มาใช้ในหน่วยงาน โดยกำหนดการนำเสนอและซักซ้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีใช้งานให้บุคลากร ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 ่น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม : กำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 16.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ