ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 8/2566

เมื่อ 23 สิงหาคม 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การทบทวนภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบรายละเอียดการทบทวนภารกิจหน่วยงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการตรากฎหมายลำดับรอง ด้านโครงสร้างองค์กรเมื่อปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โดยขอให้เพิ่มเติมระเบียบวาระที่ 3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมมติที่ประชุมให้ครบถ้วน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาปรับปรุงระบบ UBU LMS เพื่อให้รองรับกับการใช้งานยิ่งขึ้น
2. ขอให้พิจารณาปรับระบบ DMS UBU ให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ก่อนที่จะมีการเลื่อนเพื่อสืบค้นหนังสือลำดับต่อไป
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณานโยบายเกี่ยวกับการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับ storage
พร้อมสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
-
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทันกับระยะเวลาการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยขอให้ผู้รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้ตรวจสอบสรุปเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักคอมพวิเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการประเมินระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน โดยมอบผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือบุคลากรระบุข้อมูลปัญหา/อุปสรรคและความเสี่ยงในการดำเนินงาน ตามที่สำนักแจ้งเวียนฯ เพื่อประกอบการจัดทำประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยมอบผู้รับผิดชอบเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและรายงานอย่างต่อเนื่อง และรับทราบการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ในระบบ Annual Planning เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเตรียมดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 กรกฎาคม 2566

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ปรับปรุงการบันทึกงบประมาณโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างระบบเครือข่าย วงเงิน 7,000,000 บาท ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัน 31 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณจึงขอให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน พร้อมกำชับทุกฝ่ายกำกับดูแลให้การส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 รายงานผลการดำเนินงานระบบ UBU Digital Signature

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทดลองใช้งานระบบ UBU Digital Signature ของสำนักฯ โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสานเสนอวาระ และมอบฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.3 ทบทวนการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ของตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลของสำนัก และคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อหารือและเห็นชอบร่วมกันก่อนดำเนินการส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม : กำหนดประชุมครั้งถัดไปในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ