ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 9/2566

เมื่อ 30 สิงหาคม 2566

4C 05

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานนุกสน