ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10/2566

เมื่อ 27 กันยายน 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1528/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2566 วาระพิเศษ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2566 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์และฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิจารณาเตรียมแผนรองรับหากมีเหตุฉุกเฉิน
ระบบล่ม
2. ขอฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ทำแผนอบรมการใช้งาน Digital signature ให้กับคณะ/หน่วยงานต่างๆ หรือจัดอบรมร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการฯ
3. ขอฝ่ายบริการวิชาการฯ พิจารณาจัดทำแผนการอบรมให้สามารถจัดอบรมได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และไม่กระจุกตัวในช่วงสิ้นปีงบประมาณ


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยขอมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับสถาบัน : EdPEx200 และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 ระดับคณะ/สำนัก และเห็นชอบโครงร่างองค์กร (OP) ที่นำเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการสำรวจข้อมูลปัญหา/อุปสรรคและความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : ค่าครุภัณฑ์(งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมอบผู้รับผิดชอบเตรียมการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 สิงหาคม 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัน 31 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้มอบผู้รับผิดชอบเตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การนำเสนอผลงานผ่านสื่อสาธารณะ Good Life by UBU อยู่ดี มีแฮง ฮักแพง กับ ม.อุบลฯ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายฯ โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสานและส่งแบบตอบรับไปยังงานประชาสัมพันธ์ฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม : มอบทุกฝ่ายดำเนินการเตรียมข้อมูลรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อเสนอขออนุมัติบรรจุในแผนปฏิบัติการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ