ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 11/2566

เมื่อ 19 ตุลาคม 2566

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2566

มติที่ประชุม : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อเสนอแนะ :
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
1. นัดประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบ Digital signature ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและนำใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
2. นำเสนอรายงานการพัฒนาระบบ Digital signature พร้อมปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (กรณีหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ (User) เป็นการจ้างชั่วคราว-โรงแรม/อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ต่อไป
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
1. ทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ระมัดระวังการปรับพื้นที่ หรือตัดต้นไม้ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสายไฟเบอร์ออฟติค หรืออุปกรณ์กระจายเครือข่ายเสียหาย และการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
2. จัดทำรายงานการถูกโจมตี (Cyber security) เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก
3. ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือ up date ข้อมูลภายใน 6 เดือน และทำการปิดเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ Server
4. จัดทำ templete WSS (Website Security Standard) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบตามรายการที่ควรดำเนินการเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
1. ขอทราบข้อมูลรายรับจากการให้เช่าห้องปฏิบัติการว่ามาจากการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง/จำนวนเงิน/หรือมีกิจกรรมที่ไม่ได้จัดเก็บค่าบริการ จำนวนเท่าใด/หน่วยงานใดบ้าง เป็นต้น
2. ขอให้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมและดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ต้นปี และเป็นช่วงเป็นรายเดือน/ราย 2 เดือน/หรือรายไตรมาส เป็นต้น
3. ขอให้พิจารณาหลักสูตรพื้นฐานสำหรับพัฒนาทักษะกลุ่มบุคลากรใหม่
สำนักงานเลขานุการ
1. กำหนดส่ง TOR ภายใน 31 ตุลาคม 2566 /เมื่อจัดประชุมแผนปฏิบัติการฯ ต้นปี จึงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง
2. การเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาในการประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติงานประจำปี
2.1 ประเด็นการมอบหมาย OKRs /KPI ใน TOR ให้ผู้มอบและผู้รับ รับทราบและสร้างความเข้าใจร่วมกัน
2.2 แผนการซ่อมบำรุงอาคารและภูมิทัศน์/งบประมาณที่ได้รับ
2.3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามแผนอัตรากำลังปี 2567

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 ประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ
1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 ระดับคณะ/สำนัก
2. รายงานการประเมินตนเอง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3. กำหนดการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566
โดยมอบหมายหัวหน้าฝ่ายและคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินระดับสำนัก ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่นำเสนอ โดยมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอเพื่อขอความเห็นต่อคณะกรรมการประจำสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2567
1. ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566
นำเสนอประเด็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2567
1. โครงการกิจกรรมปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้บริการ งบประมาณค่าใช้สอย 430,000 บาท
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ งบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 288,100 บาท

มติที่ประชุม : รับทราบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานและรายงานตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 กันยายน 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วัน 30 กันยายน 2566 โดยมอบทุกฝ่ายเตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2567 ให้เป็นไปตามแผนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การจัดทำ Course Mapping

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
-ควรจัดทำระบบรวบรวมประวัติการฝึกอบรมออนไลน์และเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวข้อง
-ควรนำหลักสูตรสำหรับบุคลากรที่ต้องใช้วัดทักษะเพื่อประเมินเลื่อนระดับที่สูงขึ้นด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมอบฝ่ายเลขานุการเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการประจำสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.3 การจัดกิจกรรม OCN Show and Share

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดกิจกรรม OCN Show and Share ดังนี้
1. รูปแบบตามเสนอ
2. กำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน คือวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2566
3. หัวข้อกิจกรรมตามเสนอ
4. สถานที่ ห้อง Smart learning และชั้น 1 ทั้งชั้น
สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขอให้หารือร่วมกันอีกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.4 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

มติที่ประชุม : เห็นขอบการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้
1. ด้านบริการ
1.1 พนักงาน นางสาวทัศนีย์ หนองกก
1.2 ข้าราชการ นางอรุณศรี โพธิโกฏิ
2. ด้านพัฒนางาน
2.1 พนักงาน นายภาคินัย บุญไพโรจน์
2.2 ข้าราชการ นายวิชิต คำพิภาค
โดยมอบหัวหน้าฝ่ายทาบทาม และมอบงานบุคคลเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 12.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ