ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 12/2566

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566

ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 11/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการใช้งานในระบบ UBU LMS
2. ขอให้ติดตามการใช้งาน e Signature ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ติดตามการซ่อมแซมเครื่อง Server HCi node อย่างเร่งด่วน และขอให้พิจารณาแผนป้องกันหรือแผนสำรอง เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยนัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนการซ่อมแซมและการป้องกัน หรือแผนสำรอง ต่อไป
2. ขอให้ติดตามการซ่อมแซมสายเคเบิลใยแก้วที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบการซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการจัดฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับ cause mapping
2. ขอให้รวบรวมข้อมูล สถิติ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เร่งรัดการเตรียมแผนจัดซื้อจัดหากล้องวงจรปิด และวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ชำรุด และจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการ ให้พร้อมใช้รองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการต่างๆ
4. ควรกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการปิดเปิดสวิซไฟฟ้าหรือเครื่องปรับอากาศ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อประหยัดพลังงานและค่ากระแสไฟฟ้า
สำนักงานเลขานุการ :
1. เร่งรัดการประสานและขออนุมัติเปิดสอบ/ยกเลิกบัญชี น.คอมฯ ทั้ง 2 ตำแหน่ง ให้เสนอ กบบ. ได้ในเดือนธันวาคม 2566
2. ประสานแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
3. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบครุภัณฑ์และวัสดุ (สเปค/ใบเสนอราคา/ใบเสนอซื้อ-จ้าง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ โดยขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบบทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายนำผลการประเมินไปพิจารณา เพื่อประกอบการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา งานที่รับผิดชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และแผนความต้องการงบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์(งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ มอบทุกฝ่ายดำเนินการและรายงานในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 ตุลาคม 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วัน 31 ตุลาคม 2566 โดยมอบทุกฝ่ายดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง)

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
การให้ค่าน้ำหนักประกอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย OKRs แล้ว
ให้ถือเป็นค่าคะแนนของการพัฒนางาน หรือให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและฝ่ายที่รับผิดชอบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมอบทุกฝ่ายมอบหมาย ถ่ายทอด ทำความเข้าใจ พร้อมเตรียมการดำเนินการและรายงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 รายงานผลการจัดงาน OCN Show and Share 2023

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการจัดงาน OCN Show and Share 2023 โดยขอให้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากการจัดงาน ไปใช้ประกอบการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา การจัดงานในครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 13/2566 ในวัน 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 สอบถามความต้องการให้มีร้านค้าของผู้ประกอบการบริเวณสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปี 2567

มติที่ประชุม : เบื้องต้นเห็นชอบให้มีร้านค้าของผู้ประกอบการบริเวณสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปี 2567 เช่นเคย สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมอบฝ่ายเลขานุการประสานสอบถามข้อมูลจากบุคลากร พร้อมรวบรวมตอบกลับไปยังสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ