ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 13/2566

เมื่อ 26 ธันวาคม 2566

ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณบดี

มติที่ประชุม : รับทราบข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของผู้อำนวยการ โดยมอบรองผู้อำนวยการถ่ายทอดไปยังหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรเพื่อดำเนินการและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 การจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมอบสำนักงานเลขานุการประสานกำหนดการและรายละเอียดกิจกรรม เพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยในภาพรวมของสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 12/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. มอบสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Digital signature รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2567 พิจารณากำหนดทิศทางและนโยบายการใช้งานระบบในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. มอบฝ่ายทำหนังสือนัดหมายเพื่อนำเสนอและซักซ้อมทำความเข้าใจการใช้งานระบบไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์นี้
3. มอบฝ่ายปรับปรุงแก้ไขระบบที่เกิดปัญหาจากการใช้งาน อาทิ 1) การประทับตราที่เกินหน้าไปแผ่น ที่ 2 (หรือแผ่นถัดไป) 2) การประทับตราลายเซ็นต์แล้ว แต่เครื่องหมาย(ปุ่ม) ยังค้างอยู่ 3) ตำแหน่งที่ลงนามไม่ตรงกับที่คลิกเลือก เป็นต้น
4. มอบฝ่ายนัดประชุมหารือผู้บันทึกข้อมูลตั้งต้นในระบบที่ยังมีความคลาดเคลื่อน และไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งระบบการลา อาทิ กองการเจ้าหน้าที่ หรือ กองกลาง เป็นต้น
5. มอบฝ่ายวางแผนการนับจำนวนเอกสารที่ประหยัดจากการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อคำนวณและสะท้อนให้เห็นได้ว่าสามารถลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลา ลดต้นทุนได้อย่างไร
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. มอบฝ่ายตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้และรองรับการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. มอบฝ่ายประสานและติดตามการจัดทำแผนฝึกอบรมด้านทักษะดิจิทัลเพื่อกำหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร Digital literacy รวมทั้งการอบรมเกี่ยวกับ Cyber Security โดยขอให้มีการดำเนินการร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ก่อนกำหนดแผนดังกล่าว
2. มอบฝ่ายเสนอ (ร่าง)เพื่อทบทวนอัตราค่าบริการใช้เครื่องหรือห้องปฏิบัติการ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่กระทบกับงบประมาณรายจ่ายของสำนักที่เพิ่มขึ้น
3. มอบฝ่ายร่วมกับสำนักงานเลขานุการนัดประชุมหารือทั้งสำนักเกี่ยวกับการตั้งแผนงบประมาณและอัตราการใช้จ่ายงบประมาณการจัดสอบ e-Exam ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เพื่อให้ทันต่อการดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ประสาน ติดตาม เร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. มอบสำนักงานเลขานุการศึกษาระบบการยืม-คืน เงินยืมทดรองราชการ เพื่อพัฒนาระบบการจ่ายเงินและนำมาใช้กับระบบการยืมเงินของสำนักต่อไป


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมาของทุกฝ่าย โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในครั้งนี้ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2565/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยมอบทุกฝ่ายดำเนินการและรายงานตามแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยมอบทุกฝ่ายมีการดำเนินงานและรายงานตามแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ตรวจสอบยอดเงินสะสมตามรายงานกับที่กองคลังรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน
2. ให้นำรายการที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน บันทึกเพิ่มเติมในรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งนัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการจัดซื้อ/จัดหา ด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วัน 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมอบทุกฝ่ายมีการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

มติที่ประชุม : เห็นชอบายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ