ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1/2567

เมื่อ 23 มกราคม 2567

ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 13/2566

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ DMS ที่ช่วงนี้ระบบหลุดบ่อยครั้ง ให้มีความเสถียร และรองรับกับการใช้งานของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ฝ่ายประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ขอให้พิจารณาระบบเครือข่ายที่รองรับระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ให้รองรับการการใช้งานร่วมกับฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้ติดตามการดำเนินการจัดฝึกอบรม Digital literacy และ Couse mapping โดยให้ประชาสัมพันธ์ และจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง หรืออาจจัดพิจารณาจัดฝึกอบรมในวันหยุดราชการด้วย
2. ขอให้ฝ่ายพิจารณาการจัดสอบวัดความรู้หลักสูตรพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนหรือการทำงาน ต่างๆ ที่ต้องมีใบรับรองหรือใบประกาศ และหลักสูตร Cecurity ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้สอบวัดความรู้ได้ภายในมหาวิทยาลัย ไม่ต้องไปสอบกับหน่วยงานภายนอก
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ติดตามการซ่อมห้องน้ำชายชั้น 2 (กลอนประตู ปัจจุบันใช้ได้ห้องเดียว ประตูปิดไม่ได้) และรองรับการจัดสอบ กพ. ด้วย
2. เห็นชอบการปรับเพิ่มค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา (แม่บ้าน/คนสวน) จากเดิมวันละ 340 บาท เป็น 345 บาท ตามค่าแรงขั้นต่ำมติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบนำมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่าย และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักฯ พิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย (ในส่วนที่สำนักฯ ได้รับมอบหมาย) และแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบมีดำเนินงานและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบรองผู้อำนวยการฯ/หัวหน้าฝ่าย กำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 22 มกราคม 2567 ณ สิ้นไตรมาส 1 โดยมอบฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 ธันวาคม 2566

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. มอบงานพัสดุดำเนินการหารือการกำหนดหมวดรายจ่ายสำหรับการจัดหาโปรแกรมและลิขสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ ที่สำนักดำเนินการจัดหา เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานต่อไป
2. ขอให้ปรับการบรรจุงบประมาณในส่วนของค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ของฝ่ายต่างๆ ไว้ที่ฝ่าย เพื่อให้สะท้อนค่าใช้จ่ายตามพันธกิจของการให้บริการของฝ่าย
3. มอบงานพัสดุบรรจุรายการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงบประมาณที่ได้รับสมทบจากหน่วยงานต่างๆ ในรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดแผนการดำเนินจัดหาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วัน 31 ธันวาคม 2566 โดยมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 รายงานประจำปี 2566

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบรองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการประจำสำนักฯ อีกครั้ง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)รายงานประจำปี 2566 โดยมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ควรนำเสนอในรูปแบบของความเชื่อมโยง และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับของสำนัก เพื่อให้สามารถนำแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 (ร่าง) ประกาศอัตราค่าบริการสถานที่ อุปกรณ์ และบริการถ่ายทอดผ่านระบบสดออนไลน์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศอัตราค่าบริการสถานที่ อุปกรณ์ และบริการถ่ายทอดผ่านระบบสดออนไลน์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2567 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 หารือรูปแบบการจัดซุ้มแสดงความยินดีและมุมถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 บริเวณรอบสำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้วัสดุอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ ทั้งมีหากมีความประสงค์จะใช้วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม ขอให้ประสานไปยังสำนักงานเลขานุการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 กำหนดการประชุมหารือแนวทางการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมหารือแนวทางการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ