ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2/2567

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ประกาศนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส.

มติที่ประชุม : รับทราบประกาศนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส. โดยมอบทุกฝ่ายกำกับ ดูแล ให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายดังกล่าวต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2567

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้ฝ่ายพิจารณาจัดทำสถิติการประหยัดกระดาษที่รวมทุกระบบที่ได้พัฒนาและใช้งานในปัจจุบัน
2. ขอให้พิจารณาการแนบไฟล์ในระบบ UBU LMS ระบบจะค้างยังไม่เสถียร
3. ขอให้พิจารณาแก้ไขการเกษียณหนังสือในระบบ e signature ในส่วนของตำแหน่งรักษาการต่างๆ
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาการใช้ระบบผ่าน UBU PORTAL ใช้งานไปสักพักจะพบปัญหาต้อง log in เข้าระบบใหม่
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุด เพื่อป้องกันหากเกิดเหตุผิดปกติ
สำนักงานเลขานุการ :
1. ติดตามการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายที่จะหมดวาระ
2. ติดตามการส่งตัวแทนแต่ละฝ่ายเป็นกก.บริหารฯ ประเภทผู้แทนบุคลากร
3. ติดตามการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการทำคู่มือ
4. ขอให้ติดตามการดำเนินงานตาม OKR ให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งต่อไปมอบฝ่ายเลขานุการ บรรจุไว้ในวาระ 3.5 เพื่อติดตามในภาพรวมของทุกฝ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของทุกฝ่าย โดยมอบทุกฝ่ายนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายติดตามจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และป้องกันให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งอาจมีการจัดอบรม/สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย มอบทุกฝ่ายกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบฝ่ายที่เกี่ยวข้อง งานแผนฯ งานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการได้รับโอนงบประมาณทุกรายการ และประสาน ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับโอนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ต่อไป
กำหนดการจัดสัมมนาประจำปี
1. วันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2567 (ศึกษาดูงาน/สัมมนา)
2. ทะเลตะวันออก คลองใหญ่ จ.ตราด
3. ดูงาน ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี / สถาบันวิทยศิริเมธี (VISTEC) จ. ระยอง / ม.ราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี / EECI สำนักงานใหญ่ EECi เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จันทบุรี
(เดินทาง 2 พ.ค. 67 เช้า เข้าที่พักใกล้สถานที่ดูงาน/ ดูงานวันที่ 3 พ.ค. 67 ถึง 16.00 น./ เดินทางเข้าที่พัก จ.ตลาด 3 - 4 พ.ค. 67/ เดินทางกลับ 5 พ.ค. 67)
โดยมอบสำนักงานเลขานุการประสานและดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมอบทุกฝ่ายกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและรายงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มกราคม 2566

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบสำนักงานเลขานุการเร่งรัดการทำหนังสือหารือหมวดรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดหาโปรแกรมและลิขสิทธิ์ต่างๆ เพื่อรองรับกับการจัดหาต่อไป

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 มกราคม 2567 โดยมอบทุกฝ่ายติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและรายงานในส่วนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
2. ตามข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นการบริหารงบประมาณรายการค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงเห็นชอบแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ ดังนี้
2.1 กรรมการกำหนด TOR ไม่เบิกจ่าย
2.2 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ในอัตรา 500 บาท สำหรับประธานกรรมการ และ 400 บาท สำหรับกรรมการ
2.3 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ในอัตรา 500 บาท สำหรับประธานกรรมการ และ 400 บาท สำหรับกรรมการ
2.4 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
2.4.1 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่สำนักงานบริหารกายภาพแจ้ง
2.4.2 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ให้เบิกจ่ายในอัตรา 500 บาท สำหรับประธานกรรมการ และ 300 บาท สำหรับกรรมการ
2.4.3 ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการการตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) ได้ 2 ครั้ง คือ 1. การประชุมเปิดโครงการ และ 2. ประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้าย ให้เบิกจ่ายในอัตรา 500 บาท สำหรับประธานกรรมการ และ 300 บาท สำหรับกรรมการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 และการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการแฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 และการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการแฏิบัติราชการของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ตามเสนอ และมอบงานบุคคลจัดทำประกาศแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ