ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5/2561

เมื่อ 15 มิถุนายน 2561

ห้องประชุม 3C 12 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ซักซ้อมแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบดำเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอกำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการมีการการดำเนินการตามแผนและเบิกจ่ายและเงินตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากอัตราร้อยละของการใช้จ่ายของสำนักฯ ต่ำกว่าแผน และไม่เป็นไปตามแผน
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณแผ่นดินปี ขอกำชับผู้รับผิดชอบและขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการตามแผนและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ รวมทั้งค่าวัสดุการศึกษาด้วย
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ อย่างเคร่งครัด
4. ขอให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณตามกรอบดำเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 แนวคิดและรูปแบบการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)

มติที่ประชุม : รับทราบแนวคิดและรูปแบบการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก (คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอความร่วมมือบุคลากรเข้าไปตอบแบบประเมินอย่างทั่วถึงและครบถ้วน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 แนวทางการเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
-ส่งผู้แทนสำนักดังนี้
1. งานบุคคล 1 คน คือ คุณฉัตรชัย พรหมนา
2. งานแผนฯ 1 คน คือ คุณวาสนา สะอาด
3. ฝ่ายบริการฯ 1 คน คือ คุณอังคณา ปัญญา
4. ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 คน คือ คุณทัศนีย์ หนองกก

มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางการเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ทั้งนี้หากท่านใดประสงค์เข้าร่วมเพิ่มเติม ขอให้แจ้งรายชื่อที่สำนักงานเลขานุการภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.5 การเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

มติที่ประชุม : รับทราบการเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้
1. บันทึกแผนการดำเนินงานของฝ่าย
2. บันทึกงบประมาณของฝ่าย
เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายประสานงานในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นี้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(งบประมาณแผ่นดิน)

มติที่ประชุม : รับทราบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(งบประมาณแผ่นดิน) และขอให้ผู้รับผิดชอบมีการเตรียมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ระบุตัวชี้วัดที่รับผิดชอบใน TOR ด้วย
2. กำหนดส่ง TOR รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ. 2561 ทั้งนี้สำนักฯ จักได้มีการประกาศและแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
: ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
1. ขอให้เพิ่มกลุ่มผู้ตอบแบบประเมินให้หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากกลุ่ม user และควรเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะจากการประเมิน เพื่อประกอบปรัปบรุงและพัฒนาระบบไว้ด้วย
2. พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของสำนักฯ ให้น่าสนใจ ทันสมัย สืบค้นการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
: ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
1. อยากให้รายงานสถานะเครือข่ายเป็นรูปกราฟ เพื่อแสดงให้เห็นความหนาแน่นการใช้งานเป็นสัปดาห์ และเปรียบเทียบเป็นช่วงระยะเวลา ภายในปีงบประมาณแต่ละช่วง โดยเริ่ม 1 ปีย้อนหลังก่อน
2. ขอให้ช่วยดูแลระบบเครือข่ายของวิทยาลัยแพทย์ฯ
3. ขอให้หาข้อมูลค่าลิขสิทธิ์ของ Window และ Office 365 เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณในการจัดหาเพิ่มเติม
4. ขอให้เข้าไปดูพื้นที่ใน server เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บเริ่มเต็มและมีขยะมากไป เพื่อป้องกันและรองรับพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในอนาคต
5. ขอให้ปรับปรุงหน้า log in และพิจารณาใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์บริการของสำนักฯ เช่น การขอรับ user name password การเข้าใช้ UBU WIFI หรือการเข้าใช้ office 365 ทำยังไง เป็นต้น
: ฝ่ายบริการวิชาการฯ
1. ขอให้มี process ในการให้บริการ เช่น การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะรู้ได้อย่างไรว่าฮาร์ดดิสเสีย หรือเมาท์เสีย ต้องมีขั้นตอนการให้บริการและกำกับด้วยเวลา หรือมีขั้นตอนการจัดการอย่างไร มีระบบติดตาม ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยู่เสมออย่างไร (รวมทั้งสำนักงานเลขานุการด้วย ต้องเน้นเรื่องกระบวนการ เช่น ห้องน้ำไม่สะอาด จะมีกระบวนการจัดการอย่างไร เป็นต้น)
2. ขอให้มีรายงานสถานะการใช้เครื่อง VOIP ทั้งหมดว่าทั้งหมดกี่เครื่อง ใช้งานได้กี่เครื่อง เครื่องที่ไม่ใช้เพราะอะไร เป็นต้น
3. ขอให้ติดตามเรื่องการบำรุงดูแลรักษาลิฟท์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร และเสนอรายงานให้เป็นวาระประจำทุกครั้ง และนำเรื่องที่ที่ประชุมเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขมารายงานผลการดำเนินงานด้วย เพื่อจะได้กำกับติดตาม และป้องกันการพร้อมใช้งานของเครื่องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานสถิติการใช้กระแสไฟฟ้า ด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และขอให้ผู้รับผิดชอบส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำ ให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
2. รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงพัฒนาประกันคุณภาพของสำนักฯ โดยให้ผู้รับผิดชอบแผนดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. รับทราบและเห็นชอบการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. เห็นชอบให้ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดวันตรวจประเมิน สำหรับประธานกรรมการตรวจประเมิน เห็นชอบให้เสนอชื่อ รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล (ลำดับที่ 21) และ รศ.ชุรีรัตน์ จรัสกุลชัย(ลำดับที่ 45) สำหรับกรรมการขอเป็นกรรมการชุดเดิมจากปีที่ผ่านมา
5. ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ อย่างต่อเนื่องและมีการกำกับติดตามอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. สำหรับความเสี่ยงที่ 1 ขอให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมข้อมูลผลการดำเนินงานว่ามีการดำเนินงานอะไรไปแล้วบ้าง เมื่อใด เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
2 สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้มีการเตรียมข้อมูลไว้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ได้ทันในช่วงเดือนสิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการดำเนินงานและผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะมารายงานต่อที่ประชุม เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์และสรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ไตรมาส 3) ทั้งนื้ขอให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดโครงการฯ ที่ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ มีการเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 4

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. สำหรับสำนักคอมฯ มีผู้คุณสมบัติทั้งหมด 9 ราย
2. ขณะนี้สำนักฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแล้ว
3. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารทรัพย์สินฯ จะจัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการขอรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ในช่วงบ่ายจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มที่คล้ายๆ กัน จึงขอเชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้
4. ให้ผู้รับการประเมินนำเสนอผลงาน ให้กรรมการพิจารณาคนละ 10 นาที
5. ให้เสนอขอรับการประเมินโดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่าย และรองผู้อำนวยการ
ที่กำกับดูแล
6. กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 (หากท่านใดประสงค์ยื่นก่อนก็ได้) สำนักฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 กำหนดส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 4 และมอบงานบุคคลจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะรับการประเมิน เพื่อให้ทันเวลาที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปฏิทินและแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ผู้เสนอขอบรรจุแผนงบประมาณ เข้าไปกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 แผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จภายในกรกฎาคม 2561 และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้ง ติดตามการนำไปใช้ ให้ครบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 หารือกำหนดจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนัก

มติที่ประชุม : กำหนดเป็นวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
-ถวายภัตตาหารเช้าพร้อมถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป
-สถานที่ใช้ห้อง Smart learning ชั้น 1
-ขอความร่วมมือฝ่ายบริการวิชาการฯ และฝ่ายพัฒนาเครือข่ายมนต์ ช่วยดำเนินการนิมนต์และรับ-ส่งพระสงฆ์ และจัดเตรียมสถานที่
-ขอความร่วมือสำนักงานเลขานุการ และฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยดำเนินการเรื่องจัดเตรียมอาหาร ถวายพระ /ผู้ร่วมงาน และอื่นๆ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6/2561)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6/2561) วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ