ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6/2561

เมื่อ 13 กรกฏาคม 2561

ห้องประชุม 3C 12 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 และขอความร่วมมือทุกฝ่ายแจ้งบุคลากรในฝ่ายให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินของทุกฝ่ายโดยทั่วกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2561

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2561 และขอความร่วมมือทุกฝ่ายรวบรวมข้อมูลที่จะนำเสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่..............

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 รายงานข้อมูลจำนวนหัวเครื่องโทรศัพท์ VoIP แต่ละคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานข้อมูลจำนวนหัวเครื่องโทรศัพท์ VoIP แต่ละคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.4 รายงานค่ากระแสไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อสังเกต
-ค่ากระแสไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นยอดค่าใช้กระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าทุกเดือนในปี 2561
-ขอให้ฝ่ายบริการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นว่า เป็นเพราะการใช้เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้มาใช้อาคารเพื่อการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้นเพราะอะไร ซึ่งต้องมีข้อมูลรองรับและสนับสนุนถึงสาเหตุของการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานค่ากระแสไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 และขอให้จัดทำสถิติข้อมูลการเข้าใช้อาคาร และให้รายงานที่ประชุมในคราวถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.5 รายงานการบำรุงรักษาลิฟท์ ประจำปี 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อสังเกต
1. ขอให้จัดทำข้อมูลตารางการเข้ามาบำรุงรักษาแต่ละครั้ง ว่าได้ตรวจเช็คพื้นฐานอะไรบ้าง ตรวจเช็คตามรอบมีอะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครั้งนั้นๆ เท่าใด เป็นค่าอะไร

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานข้อมูลการบำรุงรักษาลิฟท์ ประจำปี 256 1 ทั้งนี้ขอให้จัดทำข้อมูลตารางตามข้อเสนอแนะ รายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.6 รายงานข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปั่นสำรองไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อสังเกต
1. ให้จัดทำตารางข้อมูลสถิติกระแสไฟฟ้าดับ ว่าดับที่ไหน สาเหตุมาจากอะไร เครื่องสำรองไฟฟ้าทำงานปกติหรือไม่ และแก้ไขอย่างไร

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปั่นสำรองไฟฟ้า โดยให้ดำเนินการจัดทำตารางข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และให้รายงานต่อที่ประชุมในคราวถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.7 รายงานข้อมูลสถานะการใช้งานกล้องวงจรปิดของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อสังเกต
1. ให้จัดทำข้อมูลสำหรับกล้องที่ใช้งานไม่ได้ ว่าสามารถจัดซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนได้หรือไม่ หากได้ให้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่มาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ต่อไป
2. หากไม่สามารถจัดซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนใหม่ได้ ให้เสนอเพื่อตัดจำหน่ายจากบัญชีเมื่อมีการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบพัสดุ ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานข้อมูลสถานะการใช้งานกล้องวงจรปิดของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และรายงานที่ประชุมในคราวถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

1.8 การนำเสนออุปกรณ์ทางการศึกษาของ บ.SUMSUNG(ประเทศไทย) จำกัด

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
รายละเอียดการนำเสนอของ บริษัท SUMSUNG(ประเทศไทย) จำกัด
- E-board เป็นระบบห้องเรียนที่มีจอขนาดใหญ่แทนกระดาน โปรเจ๊คเตอร์ แบบห้องเรียนอัฉริยะของกระทรวง มาพร้อมซอฟแวร์ห้องเรียน สามารถทำข้อสอบหรือแบบสอบถาม สรุปผลได้เลย
- Flip board เป็นกระดานอิเลคทรอนิค ต่อคอมเป็นทัชสกรีน แคปจอ เขียนบนจอได้ นำภาพเข้าได้จากมือถือ usb cloud pc ส่งออกไปเมล usb cloud ftp ได้
- signage เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แบบรวมศูนย์ที่ server ตั้งเวลาแสดงผลได้ล่วงหน้า แสดงตัววิ่ง แทรกสื่อ ควบคุมได้จาก browser ผ่านเน็ตเวิร์ค
ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลแนวทางนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้

มติที่ประชุม : รับทราบการนำเสนออุปกรณ์ทางการศึกษาของ บ.SUMSUNG(ประเทศไทย) จำกัด และขอความร่วมมือ ผู้แทนฝ่ายละอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมการนำเสนอ ในวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 เวลา 10:00 - 12:00 น. ห้อง Smart Leaning Zone ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.9 การเตรียมการประชุม ครม. สัญจร ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
แผนการจัดเตรียม
1. การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. นัดดูสถานที่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดตามการประสานงานอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม : รับการเตรียมการประชุม ครม. สัญจร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ จักได้มีการประสานการดำเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมรายงานในส่วนของจำนวนเอกสารที่สแกนในระบบ e-doc. เพื่อนำไปเป็นข้อมูลการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยทุกรายไตรมาส โดยเพิ่มเติมรายงานแยกเป็นรายคณะ/สำนัก และสามารถกำหนดช่วงเวลาการเรียกดูรายงานได้
2. ขอให้ปรับการตั้งเวลาในเครื่องสแกนนิ้วมือเพื่อลงเวลาให้ตรงกันทุกหน่วยงาน
3. ขอให้เพิ่มเติมรายงานในส่วนของจำนวนเอกสารที่สแกนในระบบ e-meeting เพื่อนำไปเป็นข้อมูลการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยทุกรายไตรมาส โดยเพิ่มเติมรายงานแยกเป็นรายคณะ/สำนัก และสามารถกำหนดช่วงเวลาการเรียกดูรายงานได้
4. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าใช้งานในระบบ E-booking (จองห้องประชุม) ให้สามารถรองรับสิทธิ์ e-mail ของผู้ใช้ระบบได้ โดยให้สิทธิ์เพียงคณะละ 1 คน ก่อนในระยะแรก เพื่อให้ระบบมีความเสถียรก่อน แล้วจึงพิจารณาเปิดสิทธิ์ในระยะถัดไป
5. ขอให้จัดกลุ่มห้องในระบบ E-booking ในหน้าแรกเพื่อแสดงให้เห็นห้องประชุมของแต่ละหน่วยงานว่ามีกี่ห้อง อะไรบ้าง ภาพรวมสถานะการจอง ก่อนที่จะเข้าเมนูถัดไป และขอให้สามารถดึงข้อมูลการใช้ห้องไปปรากฎที่หน้าจอประจำจุด รปภ. ของสำนักฯ เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ทราบด้วย
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้ปรับปรุงการใช้ e-mail address ของ LMS
2. ขอให้จัดทำข้อมูลเพื่อจัดเตรียมการจัดหาบลูโค้ท เพื่อรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมรายงานสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นจำนวนผู้ใช้เป็นรายสัปดาห์
สำนักงานเลขานุการ :
1. ให้นัดหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าห้องเพื่อฝึกอบรม
2. ให้นำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการบูรณาการเป็นเอกสารประกอบรายงานลูกหนี้ของสำนัก ให้คณะกรรมการประจำสำนักทราบในคราวต่อไปด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบความคืบหน้าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และสรุปข้อมูลการสำรวจและการระบุปัญหําและวิเคาะห์ความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำประเด็นความเสี่ยงประจำปีงบประมําณ 2562 ทั้ง 5 ประเด็น สำหรับประเด็นการควบคุมภายในขอให้ฝ่ายเลขานุการ นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 1 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 1 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานข้อมูลตามแผนอย่างต่อเนื่องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบในส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) อีกครั้ง
สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน (อยากให้สำนักคอม ทำให้ทันสมัย มากกว่านี้ ให้เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น) เนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวถือเป็นภารกิจของสำนักฯ จึงให้ฝ่ายต่างๆ นำไปพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุงรวมกับการประเมินความพึงพอใจของสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 การเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายส่งแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) และรายการขอจัดซื้อวัสดุ ให้ฝ่ายเลขานุการภายในเดือนกรกฎาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายแผนงานบูรณาการฯ และแผนงานบริการวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายแผนงานบูรณาการฯ และแผนงานบริการวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ ขอให้ปรับปรุงการรายงานดังนี้
1. ขอให้แจกแจงรายรับของสำนักว่ามาจากแหล่งใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
2. ขอให้ตรวจสอบโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วหรือยัง เพราะผลการเบิกจ่ายน้อยมาก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากการรายงานในมิติของจำนวนเงินแล้ว ขอให้มีรายงานในมิติของเวลากำกับไว้ด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสมทบงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อสังเกต
1. ให้ดำเนินการใช้จ่ายและสรุปยอดเงินเหลือจ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2561
2. โครงการพัฒนาบุคลากรให้ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2561
3. ให้สำนักงานประสานรวบรวมแบบแปลนอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบการดำเนินการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นงบประมาณในโครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ จำนวน 1,700,000 บาท โดยให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 แนวทางการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งนี้งานแผนฯ จักได้แจ้งเวียนกำหนดและผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 หารือการหนดจุดติดตั้งโปรเจคเตอร์มัลติมีเดีย ภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 2 จุด

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อสังเกต
1. มีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายมากจากห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี และติดตั้งใหม่ที่สำนักฯ เป็นเงิน 3,200 บาท

มติที่ประชุม : เห็นชอบจุดติดตั้งโปรเจคเตอร์มัลติมีเดีย ภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 2 จุด ดังนี้
1. เครื่องที่ย้ายมาจากห้องประชุมบุณฑริก ให้ติดตั้งไว้ที่ห้องประชุม 1C 12 ชั้น 1
2. สำหรับเครื่องที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ชะลอไว้ก่อน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

5.2 หารือการแจ้งขอความร่วมมือซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาจัดอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบการแจ้งขอความร่วมมือซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาจัดอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7/2561)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7/2561) วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.4 หารือกำหนดการกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ดังนี้
สถานที่ วัดอารัญญวาสี
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
รูปแบบ ถวายเทียน หลอดไฟฟ้า เครื่องสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอัฐบริขาร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ ผู้จดรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์