ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 7/2561

เมื่อ 17 สิงหาคม 2561

ห้องประชุม 3C 12 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation Conference)

มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางและกำหนดการการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation Conference โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานเชิญวิทยากรจากสภามหาวิทยาลัย (ท่านอาจารย์ปภัสวดี) ร่วมด้วย สำหรับในส่วนของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจักได้มีการซักซ้อมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

1.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2561

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียม ดังนี้
1. วิดีโอแนะนำสำนัก
2. นำเสนอข้อมูลของสำนักเบื้องต้น
3. บรรจุวาระสืบเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจของสนัก เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของแผนบูรณาการและแผนงานพื้นฐาน

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของแผนบูรณาการและแผนงานพื้นฐาน โดยสำนักทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมการทำจัดคำขอทั้งมหาวิทยาลัย โดยมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนหนังสือไปยังคณะ/สำนัก รวมทั้งทุกฝ่ายในสำนักเพื่อรวบรวมการจัดทำคำของประมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 รายงานผลการสำรวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการสำรวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาจัดทำกิจกรรมสร้างความสุขที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในการกำหนดการจัดกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอบุคลากรพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.5 การออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มติที่ประชุม : รับทราบหลักเกณฑ์และกำหนดการการออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในฝ่ายร่วมกันใช้สิทธิ์ออกเสียงฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางและแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอให้พัสดุเร่งรัดการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR โดยมอบหมายรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการเป็นประธาน และผู้แทนของฝ่ายบริการวิชาการเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และขอให้กรรมการดำเนินการจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
สำหรับงบลงทุนจากงบประมาณเงินรายได้ ก็ให้เร่งการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.7 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่วนแผนงานบูรณาการ/แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการและแนวทางส่งข้อเสนอโครงการส่วนแผนงานบูรณาการ/แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว จัดทำข้อเสนอโครงการภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.8 การรับสมัครสอบสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

มติที่ประชุม : รับทราบการรับสมัครสอบสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอบรรจุวาระเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับระบบข้อมูลการเปิดรายวิชา (ระบบ UBU LMS) ทั้งนี้ขอให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการช่วยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอ
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้จัดรายงานทำข้อมูลการใช้ application ว่ามีการใช้ app. ใดใช้มากที่สุด เสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ในการขอจ้างซ่อมหรือปรับปรุงเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ขอให้มีข้อมูลรายงานทะเบียนประวัติการซ่อม/การบำรุงรักษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบด้วยทุกครั้ง
2. ให้มีการทดสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันจันทร์)
3. ขอให้ปรับปรุงรายงานสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน
4. การติด QR Code เพื่อแจ้งปัญหาการใช้ห้อง ห้องละ 1 จุด และแสดงให้รู้ว่าห้องใด เครื่องใด ที่มีปัญหาการใช้งาน หรือแสดงผังของห้องว่าเครื่องใดใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบ
สำนักงานเลขานุการ :
1. ให้สำนักงานเลขานุการประสานกับฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อพิจารณาจัดทำ google site เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ เข้าไปกรอกรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ที่มีการติดตามข้อมูล เป็นรายเดือน รายไตรมาส เช่น รายงานด้านการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหารสำนักฯ ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำสำนักฯ รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ความเสี่ยง ควบคุมภายใน แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด เป็นต้น ให้รวมอยู่ใน site เดียวกัน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการกรอกข้อมูล

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้ผู้ร่วมศึกษาดูงาน ได้ศึกษาว่าหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงานและเปรียบเทียบกับการดำเนินงานของสำนักฯ เพื่อปรับกระบวนการการทำงานให้เป็นมาตรฐาน และมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ เตรียมการเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
2. เห็นชอบ (ร่ําง) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับแก้ไขโดยนำประเด็นความเสี่ยงที่ 1. และ 4. ไปเป็นการควบคุมภายใน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการ ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 1 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการ ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 1 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการดำเนินงานและรายงานตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 2

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 2 โดยให้นำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ขอให้มีข้อมูลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 รวมทั้งจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2. ให้นำส่งดอกเบี้ยบัญชีเงินหมุนเวียนสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเงินผลประโยชน์ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สำหรับการตัดโอนเพื่อบริจาคให้หน่วยงานให้มีภายนอก ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการโอนโดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การโอนให้ชัดเจน
4. ให้นัดบุคลากรทั้งสำนักดำเนินการรวบรวมครุภัณฑ์เพื่อขายทอดตลาดในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 (ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรายการครุภัณฑ์ จากตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้ทำน้ำเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้งาน และเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 การขอกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ ราย นางสาววาสนา สะอาด

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
ราย นางสาววาสนา สะอาด และนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการปักหมุดเพื่อบันทึกสถานที่จุดให้บริการประชาชนและตอบแบบสำรวจความพร้อม

มติที่ประชุม : มอบฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์เสนอความเห็นเสนอผู้อำนวยการเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2561)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2561) ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 หารือกำหนดวันจัดโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา

มติที่ประชุม : วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าอรัญญวาสี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์