ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 9/2561

เมื่อ 5 ตุลาคม 2561

ห้องประชุม 3C 12 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2561

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเสนอวาระให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2561(วาระพิเศษ)

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 8/2561(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้พิจารณาขนาดของไฟล์เอกสารที่จัดเก็บใน server เพื่อรองรับปริมาณเอกสารที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น
2. ควรหารือกับกองกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาระบบว่าเริ่มต้นปีไหนทำอะไรและจะสิ้นสุดเมื่อใด อาทิ ระบบประชุม ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้พัฒนา เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ว่าจะพัฒนาไปถึงปีไหนอย่างไร
3. ขอให้พิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับ power BI
4. ขอให้พิจารณาแก้ไขเปิดสิทธิ์ให้ user เข้ามาใช้ระบบจองห้องได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้มีระบบกลาง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบได้อย่างคุ้มค่า
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาเรื่อง backup server ขอให้เร่งรัดการดำเนินการจัดหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรองรับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เรื่อง access point ขอให้เร่งดำเนินการตามที่คณะ/หน่วยงานร้องขอ โดยเร็ว โดยขอให้จัดทำแผนจัดหาอย่างชัดเจน
3. เรื่องพื้นที่จัดเก็บใน server ขอให้เร่งถ่ายโอนข้อมูลหรือลดขนาดและปริมาณพื้นที่จัดเก็บเพื่อรองรับกับจำนวนปริมาณเอกสารที่จะจัดเก็บใน server ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
4. ขอให้ติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตและการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งจะต้องจัดเก็บข้อมูลที่ server ของสำนัก ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้พิจารณาเร่งรัดการจัดทำแผนการหารายได้ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ KPI ที่ตั้งไว้
2. เกี่ยวกับระบบการแจ้งอุปกรณ์ในห้องปฏิบติใช้การไม่ได้ ให้แจ้งเวียนซักซ้อมกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกันด้วย เพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินการว่าไปถึงขั้นตอนใดแล้ว
3. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลรายงานการใช้ห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง
สำนักงานเลขานุการ :
1. การกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ในไดรฟ์ของทีม ขอให้เพิ่มสถานะว่าฝ่ายใดรายงานแล้วและฝ่ายใดยังไม่รายงานด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้สำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1. กำหนดวันรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมิน และกำหนดการ
2. สรุปรายละเอียดการเข้าร่วมดครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ จักได้มีการประชุมเตรียมงานการตรวจประเมิน ซึ่งจักได้ประสานแจ้งขอความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการ ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 1 ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการ ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 1 ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 2

มติที่ประชุม : เห็นขอบแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ื 2 และขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 ผลการดำเนินงานการเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานการเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำใบเสนอซื้อเสนอจ้างโดยเร็ว รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และขอให้ดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้
1. ขอให้เร่งรัดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำรายงานทางการเงินตามที่กองคลังกำหนด
2. ในการจัดทำรายงานด้านรายรับของสำนักฯ ขอให้มีรายละเอียดประกอบการรายงานด้านรายรับด้วยทุกครั้ง ดังนี้
1) รายรับเงินผลประโยชน์ ขอให้แจกแจงรายละเอียดแหล่งที่มาของเงินผลประโยชน์ด้วยว่ามาจากแหล่งใดบ้าง
2) รายรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอให้แจงแจงรายละเอียดว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาของปีการศึกษา/ภาคการศึกษา ใดบ้าง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 แผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10/2561)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10/2561) ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์