ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4/2561

เมื่อ 26 ตุลาคม 2018

ห้องประชุมวารินชำราบ

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ปิดเวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริ เลขานุการที่ประชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ