ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 10/2561

เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การรายงานผลการดำเนินงานตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

มติที่ประชุม : รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีฯ และขอให้ทุกฝ่ายพิจารณาบรรจุประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในส่วนที่คณะรัฐมนตรีเน้นให้มหาวิทยาลัยมีส่วนในการขับเคลื่อนในเรื่องระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิตอล ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย โดยให้กำหนดไว้ในภารกิจและแผนของฝ่าย และรับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการตามแบบพร้อมที่จังหวัดกำหนดต่อไป พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำสำนักฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและประชาสัมพันธ์ในบุคลากรของสำนักฯ ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ คณะบริหารศาสตร์ และขอให้ทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการหารายได้ของสำนักฯ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 การขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : รับทราบการขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 และมอบสำนักงานเลขานุการ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม 2561 เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.5 เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การก่อหนี้ผู้พันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. มอบงานแผนงบประมาณและสารสนเทศ ประสานขอบรรจุงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงระบบ UBU LMS
2. ให้เก็บรักษากุญแจรถจักรยานยนต์ของสำนักทุกคันไว้ที่สำนักงานเลขานุการ พร้อมจัดทำทะเบียนการใช้รถจักรยานยนต์ ให้ผู้ประสงค์ใช้รถฯ บันทึกข้อมูลการใช้ด้วยทุกครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การก่อหนี้ผู้พันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการของจังหวัดอุบลราชธานี อย่างเคร่งครัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์ :
1. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ ของสำนัก ที่จอภาพตรงจุด รปภ. ของสำนักฯ นอกเหนือจากข้อมูลจากระบบ E booking และพิจารณาช่วยเหลือสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความประสงค์ใช้ระบบนี้ด้วย
2. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆ ขอให้มีแผนการดำเนินงาน และมีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการดำเนินงาน และมีข้อมูลนำเสนอที่แสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อนำระบบมาใช้แล้ว ทำให้เพิ่มหรือลด ค่าใช้จ่ายหรือทรัพยากรอื่นๆ อย่างไร เพื่อสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ในการใช้ระบบ
3. การจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ขอให้มีการหารือกับฝ่ายบริการวิชาการฯ ด้วย เพื่อให้หลักสูตรมีความครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อน
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ให้พิจารณาให้มีการใช้งานโปรแกรม anti virus เพิ่มขึ้น เพื่อความคุ้มค่า
2. ให้พิจารณามาตรฐานของราคาค่าสิขสิทธิ์ของ Microsoft ให้ได้ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ
3. ขอให้ประเมินราคาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าการใช้งานระหว่าง Blue Coat กับ sang for โดย เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าสูงสุด
4. ขอให้มีรายงานเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ และการใช้งานเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคุ้มค่า ว่าหลังจากจัดหาและนำมาใช้งานแล้ว ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ อย่างไร ปริมาณมากน้อยแค่ไหน ทำให้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง
ฝ่ายบริการวิชาการ :
1. ขอให้เร่งรัดการจัดทำแผนและหลักสูตรการจัดอบรมประจำปีเพื่อหารายได้ ให้สามารถดำเนินการได้แต่เนิ่นๆ และไม่ล่าช้า
2. การเปิดให้บริการห้อง Smart learning ชั้น 1 ควรกำหนดเวลาการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แต่ถ้าผู้ใช้บริการน้อยกว่า 10 คน ขอความร่วมมือให้ปิดเครื่องปรับอากาศและใช้พัดลมแทน
3. ขอให้มีการประเมินความพึงพอใจในช่วงที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายมาปรับปรุงการให้บริการได้อย่างตรงจุด
4. ในส่วนของค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป รวมทั้งเครื่องปรับอากาศของทุกฝ่าย ให้นำไปใช้งบประมาณในโครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (และขอให้ทุกฝ่ายใช้เป็นแนวทางการตั้งคำของบประมาณในปีถัดไป)
5. การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนของสำนักงานบริหารกายภาพฯ เมื่อสำนักงานรับหนังสือแล้ว ส่งให้คุณวิชิต คำพิภาค ตรวจสอบความถูกต้องก่อน จึงเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการฯ
6. ควรเก็บสถิติการใช้ไฟฟ้าและเปรียบเทียบว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างไร เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงานหรือไม่ และหากกรณีเพิ่มขึ้น ควรมีเหตุผลสนับสนุนว่ามีการให้บริการเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด สมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร
7. ขอให้พิจารณาติดตั้งเครื่องนับจำนวนผู้มารับบริการภายในอาคาร (จากต้นแบบของเครื่องนับจำนวนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลและคุ้มค่า
สำนักงานเลขานุการ :
1. สำรวจประตูห้องน้ำทุกชั้น
2. ควรใช้ EM เพื่อปรับดับกลิ่นในชักโครก และอ่างล้างจานในห้องครัว
3. ขอให้จัดทำขั้นตอนกระบวนการให้บริการ ว่าเวลามีปัญหามีแผนรองรับอย่างไร เพื่อประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPExมติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานการเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการเตรียมดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การประกันคุณภาพภายใน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ขอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักฯ กำหนดกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและและทำความเข้าใจ และสามารถดำเนินารได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม : 1. รับทราบผลการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) และหน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประเด็นข้อเสนอแนะจากการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน
2. เห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (Improvement plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. รับทราบรายละเอียดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx และแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี และขอให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการและแผนปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561
และขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 และสรุปรายรับค่าธรรมการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. ในการรายงานครั้งต่อไป ขอให้มีการสอบยันยอดรายงานระหว่างรายงานที่จัดทำอยู่เดิม (Manual) กับรายงานให้ระบบ UBUFMIS โดยสั่งพิมพ์รายงานในระบบ UBUFMIS ควบคู่กับรายงานที่มีอยู่เดิมด้วย
2. ให้แจกแจงรายละเอียดรายรับว่าเป็นรายรับค่าอะไรบ้าง เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักฯ ด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 และสรุปรายรับค่าธรรมการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0503(3)/9062 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ข้อสั่งการที่ 1

มติที่ประชุม : ขอให้ทุกฝ่ายพิจารณานำข้อสั่งการดังกล่าวกำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการทราบว่ามีการดำเนินงานตามข้อสั่งการอย่างไร รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

มติที่ประชุม : 1. ในส่วนของการดำเนินงานทั้งมหาวิทยาลัย มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) แล้ว และจะนำรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
2. ในส่วนของสำนักฯ หากมีประชาชนมาติดต่อ ให้ดำเนินการดังนี้
2.1 รับบัตรประชาชน แล้วอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตร สั่งพิมพ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เป็นผู้รับรองสำเนา
2.2 หากเครื่องอ่านบัตรเสียใช้การไม่ได้ ให้ขอบัตรประชาชนจากผู้มาติดต่อแล้วถ่ายเอกสาร และรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ
2.3 หากผู้มาติดต่อจัดเตรียมสำเนาบัตรมาเอง ให้ใช้สำเนาที่เตรียมมา โดยผู้มาติดต่อเป็นผู้รับรองสำเนา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 พิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กำหนดการเสนอชื่อ โดยแจ้งเวียนหรือประกาศเพื่อให้บุคลากรที่ประสงค์สมัครตามเกณฑ์ที่ ปขมท. กำหนดภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ และเสนอรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2561 ของสำนักฯ ไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.5 พิจารณาการจัดทำแผนการเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม- ธันวาคม 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดทำแผนเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. การรายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ ทุกสิ้นไตรมาส (เดือนมกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม 2562)
2. รายงานผลการดำเนิินงานการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. แผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ขอให้ทุกฝ่ายพิจารณานำข้อสั่งการดังกล่าวกำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการทราบว่ามีการดำเนินงานตามข้อสั่งการอย่างไร รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 เช่นเดียวกับระเบียบวาระที่ 4.2

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.7 รายงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่ําง)รายงานประจำปี 2561 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ําย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 11/2561)

มติที่ประชุม : -กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 11/2561) วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
-กำหนดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 เป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2561 แนวทางการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และเพิ่มกิจกรรม 5 ส.

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 หารือแนวทางการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้บริการ เมื่องบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
ในส่วนของการซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดงานเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมยังดำเนินงานไม่เรียบร้อย ให้ประเมินราคาการซ่อมแซม โดยใช้งบประมาณในหมวดค่าใช้สอย ในส่วนของครุภัณฑ์ ให้ใช้โต๊ะที่ย้ายออกจากห้องประชุมชั้น 3 ไปเป็นโต๊ะสำหรับห้องประชุมชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 4 สำหรับเก้าอี้สำหรับห้องประชุมชั้น 1 และชั้น 4 โดยให้จัดทำรายละเอียดและประมาณการราคาเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมในคราวถัดไป


ปิดเวลา น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เลขานุการที่ประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ