ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 11/2561

เมื่อ 21 ธันวาคม 2561

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 lสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แผนการเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) และระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562)

มติที่ประชุม : 1. รับทราบแผนการเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562(มกราคม- ธันวาคม 2562) และระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) และเตรียมการนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. มอบคุณฉัตรชัย พรหมนา ประสานการเสนอวาระไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนอวาระ เรื่อง ผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไตรมาส 1 และให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอวาระส่งให้คุณฉัตรชัย พรหมนา รวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กบม. ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม และผู้ไม่มาประชุม ให้ถูกต้อง
2. แก้ไขคำผิดในระเบียบวาระที่ 3.4 และ 4.7 ให้ถูกต้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. นัดประชุมหารือระบบ e-document และ e-signature เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป
2. ให้บุคลากรสำนักฯ ทดลองใช้งาน Facebook workplace เพื่อนำร่องการใช้งานก่อน โดยให้ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ โพสต์ใน OCN แจ้งบุคลากรของสำนักฯ
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ ขั้นตอน กระบวนการ ตามภารกิจ เพื่อรองรับหรือป้องกันการเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น เรื่อง security กรณีระบบเครือข่ายมีการบุกรุก โจมตี จะมีแผนปฏิบัติการรองรับอย่างไร มีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้าง
2. เรื่องการประชุม conference อาจจะนำร่องใช้ในการประชุมกรรมการบริหารฯ และค่อยๆ ขับเคลื่อน
ฝ่ายบริการวิชาการ :
1. จัดทำแผน กรณีผู้รับบริการร้องเรียนการใช้บริการต่างๆ จะมีแผนปฏิบัติการรองรับอย่างไร มีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้าง
2. ขอให้มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ห้อง เพื่อประกอบการบริหารจัดการให้การใช้ห้องอย่างคุ้มค่า
3. ขอให้มีแผนการหารายได้ที่ชัดเจน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการปรับปรุงและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx และเห็นชอบการเสนอคู่เทียบการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน, ทีมที่ปรึกษา และการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามเสนอ ทั้งนี้สำหรับจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานขอให้ทุกฝ่ายจัดให้มีตามภาระกิจหลักๆ ของฝ่ายตามที่เสนอแนะไว้ในระเบียบวาระที่ 3.1

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 แผนปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบนัดประชุมทบทวนแบบสอบถามและกำหนดวันประเมินต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน-การบัญชี ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : มอบฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์จัดเตรียมรูปแบบการรายงานข้อมูลร่วมกับคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2562)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 14 หรือ15 มกราคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา กรรมการและผ ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา กรรมการและผ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ