ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1/2562

เมื่อ 14 มกราคม 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบรายละเอียดความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ และกำหนดการลงพื้นที่ในส่วนของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเตรียมความพร้อมด้านวิทยากรและเนื้อหาการอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มอบรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ นัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินการอีกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 และขอให้ทุกฝ่ายจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย ณ ไตรมาสที่ 1 รวมทั้งบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา และรวบรวมส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 21 มกราคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 การลงนาม MOU ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์

มติที่ประชุม : รับทราบการลงนาม MOU ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกำหนดลงนามในวันที่ 16 มกราคม 2562 ช่วงเช้า สำหรับช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรม workshop ณ ห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี จึงมอบฝ่ายพัฒนาเครือข่าย และฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ เข้าร่วมในครั้งนี้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบ UBUFMIS

มติที่ประชุม : รับทราบแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบ UBUFMIS โดยกำหนดประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบ UBUFMIS กับ บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
และมอบฝ่ายเลขานุการ (คุณฉัตรชัย พรหมนา) ทำหนังสือเชิญผู้แทนจาก กองคลัง งานทะเบียน กองบริการการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.5 การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม : -รับทราบแนวทางการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และให้กองกลางและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหน่วยงานนำร่อง ทดลองใช้ OTP เป็นเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์-เมษายน 2562)
-ในระยะต่อไปกองกลางจะเป็นผู้เชิญชวนหน่วยงานนำร่องระยะที่ 2 อีกจำนวน 3-5 หน่วยงาน ทดลองใช้ OTP ประมาณ 3-6 เดือน
-โดยทดลองใช้กับหนังสือเเจ้งเวียนทุกประเภท ทุกหน่วยงาน ยกเว้นหนังสือหรือเอกสารด้านการเงินและพัสดุ
-และมอบฝ่ายเลขานุการนัดประชุมเพื่อซักซ้อมการใช้งานระบบของสำนักฯ ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ 4c 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้จัดทำปฏิทินการเปิดใช้งานระบบ UBU LMS
2. ขอให้พิจารณากำหนดแนวทางการจำกัดจำนวนและขนาดในการจัดเก็บเอกสารในระบบ e-doc เพื่อให้มีการจัดเก็บและการทำลายตามระเบียบสารบรรณ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาการใช้งาน Office 365 เพื่อเตรียมรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ฝ่ายบริการวิชาการฯ :
1. ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการหารายได้ของสำนัก หรือเบื้องต้นให้สรุปหลักสูตรที่จะจัดอบรมให้เสร็จก่อน แล้วค่อยพิจารณาเรื่องวิทยากร และกำหนดวันเวลา กลุ่มเป้าหมาย การจัดอบรม เพื่อให้การดำเนินการได้เร็วขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา และให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่นำเสนอเป็นที่ปรึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2562 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(ตุลาคม?ธันวาคม 2561)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปข้อมูลการประเมินการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งปบระมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
เพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินการที่อยู่ระหว่างการดำเนินให้เห็นรายละเอียด

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การทบทวนแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินจากเดิมเป็นแบบประเมินในภาพรวมของสำนัก
2. ให้ทุกฝ่ายพิจารณาปรับลดข้อคำถาม ฝ่ายละไม่เกิน 3-4 ข้อ
3. สำหรับฝ่ายที่มีการประเมินเป็นการเฉพาะอยู่แล้วก็ให้ดำเนินการต่อไป โดยแยกจากการประเมินในภาพรวม
ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายส่งข้อคำถามมายังฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 17 มกราคม 2562 เพื่อฝ่ายเลขานุการจักได้รวบรวมและแจ้งเวียนแบบประเมินไปยังบุคลากรและนักศึกษาทางอีเมล์ ในวันที่ 21 มกราคม 2562 (ช่วงเวลาประเมินตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมอบงานการเงินตรวจสอบยอดรายรับจากการเช่าสถานที่ ระหว่างการเงินกับกองคลังที่ไม่ตรงกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2/2562)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา กรรมการและผ ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา กรรมการและผ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ