ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 2/2562

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 lสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 และการเตรียมการส่งมอบงาน

มติที่ประชุม : รับทราบคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 และการเตรียมการส่งมอบงานโดยหลักๆ จะเป็นด้านการเงินและพัสดุ รวมทั้งแผนและผลการดำเนินงานของสำนักต่อไป ซึ่งอาจจะมีการนัดซักซ้อมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งเมื่อมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยขอให้ทุกฝ่ายและงานแผนฯ ส่งข้อมูลการส่งมอบภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. อยากให้มี VDO วิธีการใช้งาน หรือประโยชน์จากการใช้งานระบบที่สำนักฯ พัฒนาขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจการใช้งานระบบ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สำนักฯ พัฒนาด้วย หรืออาจนำเสนอเป็นรายงานผลการดำเนินงานต่อ กบม.
2. การพัฒนา web temples ขอให้ดำเนินการต่อและขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆ
3. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารด้านการเงินหรือพัสดุที่ต้องใช้เอกสารฉบับจริง อาจใช้ระบบเดิมไปก่อน (และหมายเหตุในระบบว่าได้พิมพ์เอกสารฉบับจริงให้เจ้าของเรื่องแล้ว)
4. ระบบ DMS เกี่ยวกับการ up date ข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้พิจารณากำหนดการสิ้นสุดการดำเนินการ
5. ระบบ one stop service ขอให้ติดตามการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า (22 กุมภาพันธ์ 2562) รวมทั้งทำหนังสือ่แจ้งไปยังงานวิชาการเพื่อส่งมอบระบบในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และนำเสนอให้ที่ประชุม กบม. ด้วย ระบบ POWER BI ก็เช่นเดียวกัน ควรมีการมอบหมายหรืออบรมให้กับหน่วยงานหรือผู้ใช้งานโดยตรงโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งประเมินระบบ เพื่อรับฟังเสียงจากผู้ใช้งานหรือผู้เกี่ยวข้องด้วย
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับอาคารเรียนรวม 4 ซึ่งพบปัญหาบ่อยมาก ขอให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
2. การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ล้านกว่า (เพื่อจัดหา AP และเซิฟเวอร์) ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมดำเนินการขอแต่งตั้งกรรมการกำหนด TOR โดยด่วน
3. ขอให้พิจารณาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับ uninet เพื่อวางแผนการวางระบบอินเตอร์เน็ตให้รองรับกับการใช้งานในอนาคต
4. เร่งดำเนินการ setup server เพื่อรองรับการเก็บข้อมูลที่สำคัญเพิ่มขึ้น หรืออาจนำข้อมูลเดิมย้ายไปฝากไว้ที่ศูนย์เครื่องมือกลาง


ฝ่ายบริการวิชาการ :
1. การปรับปรุงห้องส่วนใหญ่ดำเนินการเรียบร้อย สำหรับห้อง 2C 12 ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
2. เครื่อง generator ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณให้ประสานกับงานแผนเพื่อขอปรับงบประมาณโดยด่วน
3. แผนหารายได้ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากฝ่ายแผนของมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัด และควรลงพื้นที่ไปดำเนินการประสานโดยตรง
4. ควรแจ้งเวียนหัวข้อหรือแผนการอ่บรมไปที่คณะ/หน่วยงานต่างๆ หรือลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ที่คณะโดยตรง
5. รายงานการใช้ห้องต่างๆ ขอให้แก้ไขข้อมูลจำนวนที่เป็นจุดทศนิยม
6. อุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ได้ใช้ เช่น เครื่อง mac-book ให้พิจารณาบริหารจัดการให้มีการใช้งานอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยด้วย หรืออาจจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นๆ กลุ่มเล็กๆ ไปพลางก่อน

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.3 การประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.2 การจัดหาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามที่ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายนำเสนอ ทั้งนี้ขอให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

4.3 พิจารณาการส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบการส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) เป็น 3 ส่วน รวม 3 คน คือ
1. ผู้แทนรองผู้อำนวยการ จำนวน 1 ท่าน
2. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
3. ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายจำนวน 1 ท่าน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2562)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3/2562) วันที่ 29 มีนาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ