ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 3/2562

เมื่อ 29 มีนาคม 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา และหัวหน้าฝ่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารและพัฒนา และหัวหน้าฝ่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 การมอบหมายการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562

มติที่ประชุม : รับทราบการมอบหมายการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และประชาสัมพันธ์บุคลากรในฝ่ายทราบ หากประสงค์เข้าร่วมพิธีแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 การเสนอวาระเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562

มติที่ประชุม : รับทราบการเสนอวาระเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 และมอบหมายทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้น ไตรมาส 2 ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานทรัพย์สินทางราชการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการรับส่งงานในหน้าที่ของอธิการบดี ซึ่งจะพ้นวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 เมษายน 2562

มติที่ประชุม : รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานทรัพย์สินทางราชการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการรับส่งงานในหน้าที่ของอธิการบดี ซึ่งจะพ้นวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 เมษายน 2562 และมอบผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานทรัพย์สินทางราชการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 ทั้งนี้ในส่วนของการรายงานตามแบบ 1. ข้อ 4. ขอให้ทุกฝ่ายรายงานตามแบบฟอร์มร่วมด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.5 ติดตามการดำเนินงานของสำนักฯ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ และเร่งรัดผู้รับผิดชอบตามข้อ 2. การดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.6 กำหนดจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ที่จัดหามาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้แสดงข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตโดยแยกเป็นประเภทบุคลากร และนักศึกษา
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง:
1. ขอให้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนการหารายได้ พร้อมประเมินความคุ้มค่า เพื่อปรับแผน

มติที่ประชุม : รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพื่อเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งทีมที่ปรึกษา และกำหนดการจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx และเห็นชอบ (ร่าง)โครงร่างองค์การ OP และวิเคราะห์ตนเอง หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผน และหมวด 7 ผลลัพธ์ โดยให้ผู้บริหารทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องศึกษาและเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาในวันที่ 29-30 เมษายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(ตุลาคม 2561? มีนาคม 2562) โดยขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบสรุปข้อมูลการประเมินการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. เห็นชอบให้ปรับแผนงบประมาณโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในหมวดค่าตอบแทน เป็นหมวดค่าใช้สอย
3. สำหรับโครงการอื่นๆ ที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายหรือมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ขอให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาทบทวนเพื่อเสนอขอปรับแผนในการประชุมครั้งถัดไป
4. สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดรูปแบบเป็น
2 รูปแบบ คือ 1) ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผน 2) ศึกษาดูงานในประเด็นที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักและดำเนินการทบทวนและจัดทำแผน ทั้งนี้ขอให้งานแผนฯ สำรวจความเห็นจากบุคลากรของสำนักฯ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป สำหรับระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบรายรับเงินผลประโยชน์กับกองคลังให้ถูกต้องตรงกัน สำหรับข้อมูลรายงานด้านพัสดุขอให้ตรวจสอบสถานะการดำเนินการให้เป็นปัจจุบันอีกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2562)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2562) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 หารือการจัดพื้นที่เพื่อเป็นเขตสูบบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดพื้นที่เพื่อเป็นเขตสูบบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 ไว้ด้านหลังอาคารด้านโรงเรือนเก็บวัสดุของสำนักฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 หารือการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 ของสำนักฯ เป็นวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีกิจกรรมเช่นเดียวกับทุกปี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ