ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 4/2562

เมื่อ 3 พฤษภาคม 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การลาออกและการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบการลาออกและการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ระบบ e meeting ubu การคำนวนจำนวนกระดาษที่ประหยัดได้ จะต้องคูณด้วยจำนวนคณะกรรมการคณะนั้นๆ ด้วย
2. การพัฒนาระบบต่างๆ ควรกำหนดเป็น version ไว้ด้วย เพื่อให้ทราบพัฒนาการของระบบต่างๆ
3. ทำหนังสือแจ้งกองกลางเพื่อให้กองกลางในฐานะเจ้าของเรื่องการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอความเห็นชอบและจัดทำประกาศแนวทางการใช้ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ ต่อไป
4. ขอรายชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำคำสั่งผู้ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนด Account ของนักศึกษาล่าช้า ขอให้เชิญกองบริการการศึกษามาประชุมเพื่อให้ได้ข้อยุติและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการหารายได้ และเสนอหลักสูตรที่คณะ/หน่วยงานกำลังให้ความสนใจ โดยลงพื้นที่ไปหาข้อมูลที่คณะ/หน่วยงาน หรือเชิญมาพูดคุยเพื่อสำรวจความต้องการโดยตรง

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการตั้งทีมที่ปรึกษา และการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหมวด 3 และหมวด 6 ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/สำนัก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และจัดทำมาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก ตามที่นำเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
1. การจัดทำคำของบประมาณในส่วนของค่าตอบแทน(ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ)ของฝ่ายให้ทำคำขอแยกไว้เป็นฝ่าย เพื่อให้การบริหารงบระมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้อนภารกิจของฝ่าย
2. สำหรับการปรับแผนงบประมาณ งานแผนจะจัดทำข้อมูลและประสานผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อเสนอขอปรับแผนในภาพรวมต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562 และขอให้การเร่งรัดและปรับแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเห็นชอบกำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดทำ(ร่าง)แผนความต้องการงบลงทุนประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอให้งานแผนประสานการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคำของบประมาณไปพลางก่อน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 เมษายน 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 เมษายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบไม่เสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

มติที่ประชุม : 1. รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

มติที่ประชุม : เห็นชอบไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2562)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2562) วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 การสำรวจความต้องการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

มติที่ประชุม : เห็นชอบการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ดังนี้
ตู้ arabitia 1 ตู้
ตู้ ฟาร์มมี 1 ตู้
ทั้งนี้ขอให้ควรคุมเรื่องราคาให้เป็นมาตรฐานและไม่แพงกว่าราคาตลาด
การติดตั้งด้วยความเรียบร้อยสวยงาม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : นัดการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมกันทุกฝ่าย ทุกชั้น ในวันศุกร์ที่ 17พฤษภาคม 2562 หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์