ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5/2562

เมื่อ 12 มิถุนายน 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 กำหนดการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบการเสนอวาระเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 และมอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2562

มติที่ประชุม : เพื่อทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2562
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสนอวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบคำถูกคำผิดให้ถูกต้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้นัดซักซ้อมระบบ e doc ของสำนักเพื่อสร้างความเข้าใจอีกครั้ง
2. การดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงควรกำหนดเป็นแผนและกำหนดระยะเวลากำกับไว้ด้วย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. การจัดหาระบบต่างๆ ที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุน เช่น โปรแกรมสแกนไวรัส หรือลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ ควรมีการเก็บข้อมูลจำนวนผู้ใช้งาน เพื่อประเมินความคุ้มค่าไว้ด้วย
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ/ห้องประชุม ให้พร้อมใช้งานอยู่สม่ำเสมอ หรือหากขัดข้องควรมีสายด่วนให้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขได้ทันกับการใช้งาน
2. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อหารายได้ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
3. ขอให้จัดทำข้อมูลรายงานสถิติผู้ใช้งานห้อง Smart learning การให้บริการใช้งาน/ยืม อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Notebook หรือ Tablet รวมทั้งระบบจองห้อง โดยแสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหรือความคืบหน้า หรือวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อประเมินและสะท้อนประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการลงทุนด้านงบประมาณ
สำนักงานเลขานุการ :
1. กำหนดส่ง TOR รอบ 2/2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
2. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนรอบ 2/62

มติที่ประชุม : รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบแนวทางประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และการเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาตามเกณฑ์การประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยขอให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วม
2. การเข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกณฑ์การประเมิน TQA ขอให้แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด แจ้งความประสงค์เข้าร่วม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดและปรับแผนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. กำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดทำ(ร่าง) แผนความต้องการงบลงทุนประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 3C 10-11

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม : 1. รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
2. เห็นชอบแนวทางการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดังนี้
2.1 ใช้ชุดแบบสอบถามเช่นเดียวกับการประเมินครั้งที่ 1
2.2 ช่วงเวลาการประเมิน กำหนดเป็นวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562
2.3 ช่องทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินครั้งที่ 1

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก (คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก (คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. แบบประเมิน เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ช่วงเวลาการประเมิน กำหนดเป็นวันที่ 17-30 มิถุนายน 2562
3. กลุ่มผู้ประเมิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะกรรมการประจำสำนัก และกลุ่ม
บุคลากรของสำนัก (หากมีหลายสถานะให้ตอบเพียงสถานะเดียว)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้คงค้างให้เป็นปัจจุบันอีกครั้ง (เนื่องจากพบว่ามีบางรายการส่งใช้ใบสำคัญและคืนเงินยืมแล้วแต่ยังปรากฎเป็นหนี้ค้างชำระทั้งจำนวน) และขอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ พิจารณาเสนอขอปรับแผนงบประมาณที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ไปใช้ในภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่เพื่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เพื่อให้การปรับแผนในโครงการนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นชอบให้นำไปพิจารณาแนวทางการปรับแผนงบประมาณ ร่วมกับการจัดทำ(ร่าง) แผนความต้องการงบลงทุนประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบไม่เสนอชื่อ (จากผู้เห็นด้วยให้เสนอชื่อจำนวน 6 คน ผู้ไม่เห็นชอบให้เสนอชื่อจำนวน 10 คน )

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6/2562)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6/2562) วันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 การจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2562

มติที่ประชุม : กำหนดการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปี 2562
1. กำหนดจัดโครงการวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
2. รูปแบบ เลี้ยงภัตตราหารเพลถวายสังฆทาน พระสงฆ์ 9 รูป รับประทานอาหารร่วมกัน เชิญหน่วยงานต่างๆ
3. สถานที่ ห้อง Smart learning ชั้น 1

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ