ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6/2562

เมื่อ 19 กรกฏาคม 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการนำเสนอแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการนำเสนอแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 และมอบหมายผู้รับผิดชอบประสานการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอวาระให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2562

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2562
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสนอวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 การแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : รับทราบการแต่งตั้งกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. นัดหารือการนำร่องใช้ระบบ e signature ในระบบ e doc ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
2. ขอให้พิจารณาจัดทำระบบการสั่งการหรือมอบหมายงานออนไลน์(ภายในสำนัก) ที่สามารถจัดลำดับการสั่งการ การติดตามผลการดำเนินการ และออกรายงาน ได้
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้พิจารณาการเปิด page ของฝ่าย เพื่อมอบหมายผู้ดูแล page อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบคำถามผู้เข้ามาแจ้งปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ได้อย่างทันท่วงที
2. ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต(ลิงค์สำรอง) ที่เช่าใช้บริการของ AIS ให้มีความเสถียรและใช้งานได้ครบตามสัญญาเช่า และเต็มประสิทธิภาพ
3. ขอให้พิจารณาแนวทางช่วยส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาด้านอินเตอร์เน็ต ที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่างๆ
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้แก้ไขสิทธิการเข้าดูรายงานผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าดูเฉพาะบุคลากรของสำนักเท่านั้น
2. ขอให้เร่งรัดการจัดทำกุญแจสำรอง

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ผู้รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 19 กรกฎคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 19 กรกฎคม 2562 และขอให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แนวทางการปรับวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบการปรับวาระ การประชุมกรรมการประจำสำนัก ดังนี้
-วาระแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนัก
-วาระเพื่อพิจารณา ได้แก่
1) เรื่องผลการดำเนินงานสำนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) เรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3) เรื่องแผนและงบประมาณ (การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี)
4) เรื่องรายงานทางการเงิน
-วาระสืบเนื่อง ได้แก่
1) การประกันคุณภาพภายในของสำนัก
2) การบริหารความเสี่ยงของสำนัก
2. เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ไปพลางก่อน
3. มอบฝ่ายเลขานุการประการประธานคณะกรรมการ(อธิการบดี) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนัดประชุมครั้งที่ 5/2562 ในเดือนสิงหาคม 2562
4. เนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2562 เป็นการประชุมนัดแรกของอธิการบดี(ท่านใหม่) และกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ(ท่านใหม่) จึงควรมีการแนะนำภาพรวมและภารกิจของสำนัก และแนะนำผู้บริหารและบุคลากรของสำนักต่อคณะกรรมการด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่เพื่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดหาผู้รับจ้างงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ และส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ จึงเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 2,300,000 บาท ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งงานการเงิน งานแผนฯ และงานพัสดุทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาตามเกณฑ์การประเมิน ระดับสำนัก ครั้งที่ 1
และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพฯ(หมวด 7)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และสรุปผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอให้ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.8 การพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบแต่ละด้านตรวจสอบการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 มิถุนายน 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 30 มิถุนายน 2562 โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ เร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบไม่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2562 และมอบฝ่ายเลขานุการประสานแจ้งสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในกำหนดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7/2562) วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7/2562) วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 หารือเพื่อกำหนดวันประชุมติดตามปัญหา จากนำร่องทดลองใช้ระบบเกษียณออนไลน์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (e-doc) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมร่วมกับงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (24 หรือ 25 กรกฎาคม ช่วงเช้า)

มติที่ประชุม : กำหนดหารือเพื่อกำหนดวันประชุมติดตามปัญหา จากนำร่องทดลองใช้ระบบเกษียณออนไลน์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (e-doc) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมร่วมกับงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. โดยให้สำนักงานเลขานุการแจ้งเชิญประชุมบุคลากรทั้งสำนักต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 ขอผู้แทนชั้นละ 1 คน เพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาทำความสะอาดระเบียงและกันสาดรอบอาคารชั้น 1 ถึงชั้นดาดฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบ คุณรัชนี นิคมเขตต์ คุณวิชิต คำพิภาค และคุณวิมล แสวงวงศ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนั เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ