ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 7/2562

เมื่อ 23 สิงหาคม 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2562

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 และขอมอบหมายการจัดเตรียมการประชุม ดังนี้
1. มอบฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียมความพร้อมในการประชุมและการประสานงานต่างๆ พร้อมปรับวาระและการนำเสนอวาระต่อที่ประชุมตามแนวทางที่กำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. มอบฝ่ายพัฒนาเครือข่าย จัดเตรียมการประชุม video conference
3. มอบฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอภาพรวมของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4. มอบทุกฝ่ายจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินของฝ่าย และกรอกข้อมูลรายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 4/2562) ภายในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 รายงานผลการสำรวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการสำรวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ มอบฝ่ายบุคคลนำผลการสำรวจที่มีคะแนนความสุขต่ำกว่าเกณฑ์ไปประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระ

มติที่ประชุม : รับทราบประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. มอบฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์และสำนักงานเลขานุการ จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาระบบ e doc เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยในนามคณะทำงานพัฒนาระบบฯ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย :
1. ขอให้จัดทำแผนปิด-เปิดระบบ และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งานน้อยที่สุด
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสถิติการใช้ห้องบริการ ตามเอกสารหมายเลข 3 อีกครั้ง ว่าคิดเป็นอัตราร้อยละอย่างไร หรืออาจแก้ไขการนับจำนวนจาก จำนวนคน เป็นจำนวนครั้ง เพื่อให้สะท้อนภาพความถี่ผู้เข้ามารับบริการในสำนักฯ มีความหนาแน่นเพียงใด
2. ตารางข้อมูลที่เป็นสีเขียว ขอให้แก้ไขในส่วนของหมายเลขห้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ขึ้น
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้จัดระเบียบทางหนีไฟ เพื่อให้ใช้งานเป็นทางหนีไฟได้และพร้อมใช้งานในยามฉุกเฉิน


มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก (คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : -รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก (คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-สำหรับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ตอบแบบประเมินไม่มีข้อเสนอแนะ จึงให้นำผลการประเมินในครั้งนี้ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ มอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอจากการประเมินฯ และนำเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
1. กิจกรรมให้คำปรึกษาตามเกณฑ์การประเมินระดับสำนัก ครั้งที่ 2 โดยขอให้ทุกฝ่ายและบุคลากรในฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน
2. กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสำนัก
3. รายงานการเข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกณฑ์การประเมิน TQA ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ การสำรวจการระบุปัญหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายและบุคลากรในฝ่ายตอบแบบสำรวจการระบุปัญหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำประเด็นความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด สำหรับโครงการปฏิรูปสื่อการเรียนการสอนฯ ที่ได้รับจัดสรรด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดและประสานการเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 กรกฎาคม 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้
1. ขอให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
2. ขอให้งานแผนฯ และงานการเงิน ร่วมกันตรวจสอบงบประมาณในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินจำนวนเงินงบประมาณที่มีอยู่จำนวน 375 บาท
3. ขอให้งานแผนฯ และงานพัสดุ ร่วมกันตรวจสอบยอดเงินที่จัดซื้อวัสดุจากเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จต่อไป
4. เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำกุญแจประจำห้องต่างๆ ภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเพิ่มงบประมาณในการจ้างเหมาจาก 9,720 บาท เป็น 15,050 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สำเนาลูกกุญแจเพิ่มสำหรับห้องที่มีลูกกุญแจแล้ว จำนวน 59 ดอกๆ ละ 70 เป็นเงิน 4,130 บาท
2) สำเนาลูกกุญแจเพิ่มสำหรับห้องที่มีลูกกุญแจแล้ว(ประตูทางเข้าแต่ละชั้นซึ่งเป็นชุดกุญแจที่เคยเปลี่ยนใหม่แล้ว) จำนวน 4 ดอกๆ ละ 30 เป็นเงิน 120 บาท
3) จัดทำลูกกุญแจใหม่ ห้องที่ไม่มีกุญแจ(สูญหาย) จำนวน 18 ชุดๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท (หนึ่งชุดมี 2 ดอก)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.2 การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ท่านได้แก่
1. คุณณัฐวัฒน์ เลิศสุรวิทย์
2. บริษัท อุบลรวมใจพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสมาร์ทซิตี
3. คุณกิตตรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
โดยมอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมประวัติและผลงานเพื่อประกอบการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

4.3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 8/2562)

มติที่ประชุม : 20 กันยายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.2 หารือแนวทางและมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : -เห็นชอบแนวทางและมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้ง ๓ แนวทาง
-กรณีผ้าถูพื้นสูญหาย เห็นชอบให้จัดทำบันทึกตักเตือนพนักงานทำความสะอาด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
-ประสานสำนักงาน รปภ. เพื่อหารือแนวทางให้สำนักฯ มีส่วนร่วมในประเมินผลการปฏิบัติงานของ รปภ. ประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.3 การสำรวจชั้นดาดฟ้าบริเวณที่ชำรุด น้ำรั่วซึม เพื่อประกอบการวางแผนซ่อมแซมและบำรุงรักษาของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการสำรวจชั้นดาดฟ้าบริเวณที่ชำรุด น้ำรั่วซึม ร่วมกัน เพื่อประกอบการวางแผนซ่อมแซมและบำรุงรักษาของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

5.4 ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอซื้อ/ขอจ้าง ทางพัสดุ

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ