ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 8/2562

เมื่อ 26 กันยายน 2562

ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2562

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ ๖/2562
และขอความร่วมมือทุกฝ่ายส่งรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของฝ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 รายงานผลการรับเลือกตั้งอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการรับเลือกตั้งอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบการเสนอวาระเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 และขอความร่วมมือทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส ๔ ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๒๗ กันยายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 การกำหนดแนวปฏิบัติสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบแนวปฏิบัติสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือโดยกำกับดูแลบุคลากรในฝ่ายให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.5 การดำเนินการทดสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 และการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบการดำเนินการทดสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 และการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2562

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ ๖/2562
และขอความร่วมมือทุกฝ่ายส่งรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของฝ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.2 รายงานผลการรับเลือกตั้งอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการรับเลือกตั้งอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.3 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบการเสนอวาระเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 และขอความร่วมมือทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส ๔ ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๒๗ กันยายน 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.4 การกำหนดแนวปฏิบัติสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบแนวปฏิบัติสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือโดยกำกับดูแลบุคลากรในฝ่ายให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

1.5 การดำเนินการทดสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 และการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบการดำเนินการทดสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 และการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2562 โดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :
1. ขอให้มีการร่วมประชุมหารือกับงานวิชาการและจัดทำแผนการใช้งานระบบ UBU LMS เพื่อให้เป็นไปนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. ขอให้มีการนัดประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบ e doc เพื่อเป็นการติดตามปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย : -
ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :
1. ขอให้จัดทำรายงานการดูแลระบบสาธารณูปโภคของสำนักต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ว่ามีจำนวนกี่รายงาน พร้อมข้อมูลประวัติการบำรุงรักษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงานเลขานุการ :
1. ขอให้ดำเนินการเปิดรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ในปีงบประมาณ 2563

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 และให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.3 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.4 การประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสำนัก และเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองปีงบประมาณ 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.5 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(รอบสิ้นปี) และผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

3.6 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบสรุปข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 สิงหาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 สิงหาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 9/2562)

มติที่ประชุม : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 9/2562 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานเลขานุการ

ปิดเวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ฉัตรชัย พรหมนา ผู้จดรายงานการประชุม นายฉัตรชัย พรหมนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ เลขานุการที่ประชุม นางรัชนี นิคมเขตต์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ