รายงานข้อมูลใช้งานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลภาพรวมปัจจุบัน
รายการ/ชุดการประชุม จำนวน (การประชุม)
ขอเปิดใช้งานการประชุมทั้งหมด 172
การประชุมที่ไม่มีการเข้าใช้งาน 8
การประชุมที่มีการเข้าใช้งาน 164
การประชุมที่มีการใช้งานปีนี้ 81
หน่วยงานเจ้าของการประชุม จำนวนการประชุม(ยังไม่มีการเข้าใช้งาน)
คณะเกษตรศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
คณะบริหารศาสตร์ 2
คณะศิลปศาสตร์ 2
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10
คณะนิติศาสตร์ 4
คณะรัฐศาสตร์ 17 (1)
สำนักวิทยบริการ 2
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 3
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6
กองบริการการศึกษา 21
กองคลัง 2
กองกลาง 10
กองแผนงาน 3 (1)
กองการเจ้าหน้าที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์ 8
สำนักงานตรวจสอบภายใน 1
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 5
สำนักงานกฎหมายและนิติการ 2
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 (4)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 12 (1)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 11 (1)
สำนักงานสภาอาจารย์ 1
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 3
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 2
กลุ่มวิชาพยาบาล 1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด 1
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา 1
โครงการ วมว. 5
รวม 164 (8)

สถิติการประชุม ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางการประชุมประจำเดือน 23 การประชุม/คณะกรรมการ
การประชุม/คณะกรรมการ
ครั้งที่
วัน-เวลา
สถานที่
1. ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด 11/2567 21 มิถุนายน 2567 09.00- น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1/2567 20 มิถุนายน 2567 09.30-12.00 น. สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. ประชุมสภาอาจารย์ 4/2567 14 มิถุนายน 2567 13.30-16.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
4. คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 9พิเศษ/2567 13 มิถุนายน 2567 10.00 น.- น. ห้องประชุมดอกจาน 4
5. คณะกรรมการสำนักบริหารสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 4วาระพิเศษ/2567 12 มิถุนายน 2567 09.30-11.00 น. ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร
6. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6/2567 12 มิถุนายน 2567 09.30-12.00 น. ห้องประชุม POL 116
7. คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 6/2567 11 มิถุนายน 2567 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2
8. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 6/2567 11 มิถุนายน 2567 09.30-12.00 น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
9. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8วาระพิเศษ/2567 11 มิถุนายน 2567 13.30- น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
10. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3วาระพิเศษ/2567 11 มิถุนายน 2567 15.00-16.30 น. ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร
11. คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 9/2567 10 มิถุนายน 2567 13.30-16.30 น. ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น2
12. คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 6วาระพิเศษ/2567 10 มิถุนายน 2567 14.30-15.30 น. ห้องประชุมวารินชำราบ
13. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7พิเศษ/2567 7 มิถุนายน 2567 09.30-10.01 น. ห้องประชุม 6314B อาคารEN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 12พิเศษ/2567 7 มิถุนายน 2567 13.30-15.30 น. ห้องประชุม 6213 สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
15. คณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ 6/2567 6 มิถุนายน 2567 09.30-15.00 น. น. ห้องประชุม UBS 1
16. คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ 12/2567 6 มิถุนายน 2567 09.30-12.00 น. pol116 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17. คณะกรรมการประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7/2567 6 มิถุนายน 2567 14.30 น.-16.30 น. น. ห้องประชุมคณบดี ชั้น2
18. คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ 12พิเศษ/2567 6 มิถุนายน 2567 13.30-16.30 น. ห้องประชุมนิติศาสตร์ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
19. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5/2567 5 มิถุนายน 2567 09.30-12.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี
20. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7/2567 4 มิถุนายน 2567 09.30- น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
21. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะรัฐศาสตร์ 4วาระพิเศษ/2567 4 มิถุนายน 2567 09.30- น. ห้องประชุม POL 116 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22. ประชุมกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1/2567 4 มิถุนายน 2567 10.00- น. ห้องประชุม 1402
23. ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SL-UBU) 7/2567 4 มิถุนายน 2567 14.00-16.30 น. ห้องประชุมวารินชำราบ