รายงานข้อมูลใช้งานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลภาพรวมปัจจุบัน
รายการ/ชุดการประชุม จำนวน (การประชุม)
ขอเปิดใช้งานการประชุมทั้งหมด 175
การประชุมที่ไม่มีการเข้าใช้งาน 8
การประชุมที่มีการเข้าใช้งาน 167
การประชุมที่มีการใช้งานปีนี้ 87
หน่วยงานเจ้าของการประชุม จำนวนการประชุม(ยังไม่มีการเข้าใช้งาน)
คณะเกษตรศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
คณะบริหารศาสตร์ 2
คณะศิลปศาสตร์ 2
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10
คณะนิติศาสตร์ 4
คณะรัฐศาสตร์ 17 (1)
สำนักวิทยบริการ 2
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 5
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6
กองบริการการศึกษา 21
กองคลัง 2
กองกลาง 10
กองแผนงาน 3 (1)
กองการเจ้าหน้าที่ 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 8
สำนักงานตรวจสอบภายใน 1
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 5
สำนักงานกฎหมายและนิติการ 2
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 (4)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 12 (1)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 11 (1)
สำนักงานสภาอาจารย์ 1
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 3
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 2
กลุ่มวิชาพยาบาล 1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด 1
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา 1
โครงการ วมว. 5
รวม 167 (8)

สถิติการประชุม ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางการประชุมประจำเดือน 42 การประชุม/คณะกรรมการ
การประชุม/คณะกรรมการ
ครั้งที่
วัน-เวลา
สถานที่
1. คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 14/2567 30 กรกฏาคม 2567 09.30-15.30 น. ห้องประชุม 6213 สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ประชุมสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 7/2567 30 กรกฏาคม 2567 13.30-16.30 น. ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. คณะกรรมการสำนักบริหารสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 5/2567 26 กรกฏาคม 2567 09.30-12.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก
4. คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7/2567 26 กรกฏาคม 2567 09.30- น. ห้องประชุม EN6213 ชั้น 2 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9/2567 25 กรกฏาคม 2567 13.30- น. ห้องประชุม EN6314B ชั้น 3 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. คณะกรรมการบริหาร โครงการ วมว. 2/2567 24 กรกฏาคม 2567 13.30- น. ห้อง Sc. 113
7. ประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2/2567 23 กรกฏาคม 2567 09.00 น.-12.00 น. น. ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
8. คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 8/2567 23 กรกฏาคม 2567 09.30- น. ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
9. คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 7/2567 19 กรกฏาคม 2567 09.30 น.- น. ห้องประชุมดอกจาน 4
10. ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด 12/2567 19 กรกฏาคม 2567 09.00- น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ 15วาระพิเศษ/2567 19 กรกฏาคม 2567 09.30-12.00 น. pol116 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์ 5/2567 18 กรกฏาคม 2567 15.30-18.00 น. รูปแบบออนไลน์
13. คณะกรรมการวิชาการคณะบริหารศาสตร์ 7/2567 18 กรกฏาคม 2567 09.00 น.-15.00 น. น. ห้อง UBS1 ชั้น 1 คณะบริหารศาสตร์
14. คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ 15/2567 18 กรกฏาคม 2567 09.30-12.00 น. ห้องประชุมนิติศาสตร์ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
15. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3/2567 18 กรกฏาคม 2567 09.00-17.00 น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting
16. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาการปกครอง 7/2567 18 กรกฏาคม 2567 16.00-16.30 น. POL116
17. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9/2567 17 กรกฏาคม 2567 15.00-16.30 น. ห้องประชุมสายวิชาการชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์
18. คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 8/2567 17 กรกฏาคม 2567 09.30-13.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก
19. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1/2567 17 กรกฏาคม 2567 09.30-11.50 น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
20. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8/2567 16 กรกฏาคม 2567 09.00-14.15 น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
21. คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ 7/2567 16 กรกฏาคม 2567 09.30-14.00 น. ห้องประชุมบัวหลวง
22. คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1/2567 15 กรกฏาคม 2567 09.00-12.00 น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting
23. คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 11/2567 15 กรกฏาคม 2567 13.30-16.30 น. ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น2
24. คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3/2567 12 กรกฏาคม 2567 13.30 น.- น. ห้องประชุมโพธิ์ไทร สำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
25. คณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 3/2567 12 กรกฏาคม 2567 13.30- น. ห้องประชุมบุณฑริก
26. คณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ 6วาระพิเศษ/2567 12 กรกฏาคม 2567 15.00-15.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1
27. คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ 14วาระพิเศษ/2567 10 กรกฏาคม 2567 15.00-16.00 น. pol116 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28. คณะกรรมการแผน งบประมาณ การเงินและพัสดุ คณะรัฐศาสตร์ 2/2567 10 กรกฏาคม 2567 10.00-14.30 น. ห้องประชุม POL116
29. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 7/2567 9 กรกฏาคม 2567 09.30-13.30 น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
30. คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 7วาระพิเศษ/2567 9 กรกฏาคม 2567 13.30- น. ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
31. คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 7/2567 9 กรกฏาคม 2567 13.30 น.-16.30 น. น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2
32. คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ 14พิเศษ/2567 8 กรกฏาคม 2567 14.00-16.30 น. ห้องประชุมนิติศาสตร์ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
33. คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ 14พิเศษ/2567 8 กรกฏาคม 2567 14.00-16.30 น. ห้องประชุมนิติศาสตร์ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
34. คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 1010/2567 8 กรกฏาคม 2567 09.30- น. cmp 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
35. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4/2567 5 กรกฏาคม 2567 09.30-09.30 น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36. คณะกรรมการรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะกรรมการดำเนินการ) 1/2567 4 กรกฏาคม 2567 13.30-17.00 น. ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร
37. คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ 5/2567 4 กรกฏาคม 2567 13.30- น. ห้องประชุมบัวหลวงและระบบอิเล็กทรอนิกส์
38. คณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ 7/2567 4 กรกฏาคม 2567 09.30-15.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1
39. คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 4/2567 4 กรกฏาคม 2567 09.30-13.00 น. ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 2
40. ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SL-UBU) 8/2567 2 กรกฏาคม 2567 15.00-16.30 น. ห้องประชุมวารินชำราบ
41. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9/2567 2 กรกฏาคม 2567 09.30- น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
42. คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 13/2567 1 กรกฏาคม 2567 09.35-15.30 น. ห้องประชุม 6213 อาคาร EN6