รายงานข้อมูลใช้งานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลภาพรวมปัจจุบัน
รายการ/ชุดการประชุม จำนวน (การประชุม)
ขอเปิดใช้งานการประชุมทั้งหมด 170
การประชุมที่ไม่มีการเข้าใช้งาน 9
การประชุมที่มีการเข้าใช้งาน 161
การประชุมที่มีการใช้งานปีนี้ 74
หน่วยงานเจ้าของการประชุม จำนวนการประชุม(ยังไม่มีการเข้าใช้งาน)
คณะเกษตรศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
คณะบริหารศาสตร์ 2
คณะศิลปศาสตร์ 2
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10
คณะนิติศาสตร์ 4
คณะรัฐศาสตร์ 16 (2)
สำนักวิทยบริการ 2
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6
กองบริการการศึกษา 21
กองคลัง 1
กองกลาง 10
กองแผนงาน 3 (1)
กองการเจ้าหน้าที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์ 8
สำนักงานตรวจสอบภายใน 1
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 5
สำนักงานกฎหมายและนิติการ 2
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 (4)
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 12 (1)
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 1
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 11 (1)
สำนักงานสภาอาจารย์ 1
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 3
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 2
กลุ่มวิชาพยาบาล 1
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด 1
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา 1
โครงการ วมว. 5
รวม 161 (9)

สถิติการประชุม ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางการประชุมประจำเดือน 54 การประชุม/คณะกรรมการ
การประชุม/คณะกรรมการ
ครั้งที่
วัน-เวลา
สถานที่
1. ประชุมสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 4/2567 30 เมษายน 2567 09.30-12.00 น. สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
2. ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2567 30 เมษายน 2567 09.00 น.-10.00 น. น. ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ SC202
3. คณะกรรมการสำนักบริหารสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 3/2567 29 เมษายน 2567 09.30-12.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก
4. คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7/2567 26 เมษายน 2567 16.00-18.00 น. ห้องประชุมงานรับเข้าศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1
5. คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ 10/2567 26 เมษายน 2567 09.30-12.00 น. pol116 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดสาขาวิชาการปกครอง 4/2567 25 เมษายน 2567 13.00-15.00 น. ณ ห้อง Pol116 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5/2567 25 เมษายน 2567 13.00- น. ห้องประชุม 6213 คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3/2567 25 เมษายน 2567 13.30- น. ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
9. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5/2567 24 เมษายน 2567 09.00-16.30 น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
10. คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 4/2567 24 เมษายน 2567 09.30-13.00 น. ห้องประชุมบุณฑริก
11. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 4/2567 23 เมษายน 2567 09.30-12.00 น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
12. คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4/2567 23 เมษายน 2567 13.30- น. ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
13. คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6/2567 22 เมษายน 2567 16.30-12.55 น. ห้องประชุมงานรับเข้าศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1
14. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3/2567 22 เมษายน 2567 10.00-12.55 น. ห้องประชุมงานรับเข้าศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1
15. คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 6พิเศษ/2567 22 เมษายน 2567 09.00-12.00 น. น. ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2
16. คณะกรรมการวิชาการคณะบริหารศาสตร์ 4/2567 22 เมษายน 2567 09.00 น.-15.00 น. น. ห้อง UBS3 ชั้น 3 คณะบริหารศาสตร์
17. คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ 4/2567 22 เมษายน 2567 09.30-14.00 น. ห้องประชุมบัวหลวง
18. คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 4/2567 19 เมษายน 2567 09.30 น.- น. ห้องประชุมดอกจาน 4
19. ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด 9/2567 19 เมษายน 2567 09.00- น. ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20. คณะกรรมการประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4/2567 19 เมษายน 2567 9.00-16.30 น. ห้อง ประชุม 6314B
21. คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1/2567 18 เมษายน 2567 15.30-17.30 น. ห้องประชุมงานรับเข้าศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1
22. คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5/2567 18 เมษายน 2567 15.30-17.30 น. ห้องประชุมงานรับเข้าศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1
23. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ 4/2567 18 เมษายน 2567 09.30-16.00 น. ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์
24. คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ 8/2567 18 เมษายน 2567 09.00-12.00 น. ห้องประชุมนิติศาสตร์ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
25. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ 4/2564 17 เมษายน 2567 09.30-1630 น. ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์
26. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ 4/2567 17 เมษายน 2567 0930-16.30 น. ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์
27. ประชุมชี้แจงและจัดทำแบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการสายวิชาการ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2/2567 11 เมษายน 2567 10.00-12.00 น. ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
28. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2/2567 11 เมษายน 2567 9.30 น.-12.00 น. ห้องประชุมงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
29. คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ 7พิเศษ/2567 11 เมษายน 2567 09.30-12.00 น. ห้องประชุมนิติศาสตร์ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
30. คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 7พิเศษ/2567 11 เมษายน 2567 09.30 น.-11.30 น. ห้องประชุม 6213 อาคาร EN6
31. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4พิเศษ/2567 10 เมษายน 2567 14.00-16.12 น. ห้องประชุม 6314B อาคารEN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์
32. คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ 6พิเศษ/2567 10 เมษายน 2567 13.30 น.-14.30 น. ห้องประชุม 6213 อาคาร EN6
33. คณะกรรมการประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4พิเศษ/2567 10 เมษายน 2567 14.00 น.- น. ห้องประชุมคณบดี ชั้น2
34. ประชุมชี้แจงและจัดทำแบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการสายวิชาการ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 2/2567 10 เมษายน 2567 10.00-12.00 น. ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
35. คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 5/2567 9 เมษายน 2567 15.00-17.00 น. ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2
36. คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 4/2567 9 เมษายน 2567 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2
37. คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2วาระพิเศษ/2567 9 เมษายน 2567 14.00- น. ห้อง 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
38. คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ 9วาระพิเศษ/2567 9 เมษายน 2567 11.30-12.00 น. pol116 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
39. คณะกรรมการสำนักบริหารสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 2วาระพิเศษ/2567 9 เมษายน 2567 09.30-10.30 น. ห้องประชุมบุณฑริก
40. คณะกรรมการประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4พิเศษ/2567 5 เมษายน 2567 14.00 น.- น. ห้องประชุมคณบดี
41. คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 44/2567 5 เมษายน 2567 14.00- น. cmp 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
42. คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ 2พิเศษ/2567 5 เมษายน 2567 09.30- น. ห้องประชุมบัวหลวงและระบบอิเล็กทรอนิกส์
43. คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ 8วาระพิเศษ/2567 5 เมษายน 2567 16.00-16.30 น. pol116 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44. ประชุมกองกลาง 3/2567 4 เมษายน 2567 10.00 น.-14.00 น. น. ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
45. คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 5พิเศษ/2567 4 เมษายน 2567 09.30 น.- น. ห้องประชุมดอกจาน 4
46. คณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ 2พิเศษ/2567 4 เมษายน 2567 13.00 น.-14.00 น. ห้องประชุม UBS ชั้น 3
47. คณะกรรมการสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ 1/2567 3 เมษายน 2567 13.30- น. รูปแบบออนไลน์ Zoom meeting
48. คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คกส.มอบ.) 2/2567 3 เมษายน 2567 13.30-16.30 น. ห้องประชุมโพธิ์ไทร ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
49. คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ 7วาระพิเศษ/2567 2 เมษายน 2567 16.00-16.00 น. pol116 อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
50. ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SL-UBU) 5/2567 2 เมษายน 2567 13.30-16.30 น. ห้องประชุมวารินชำราบ
51. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5/2567 2 เมษายน 2567 09.30- น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
52. คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3/2567 1 เมษายน 2567 13.30-16.30 น. ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 ตึกอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
53. คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ 4พิเศษ/2567 1 เมษายน 2567 09.30 น.- น. ห้องประชุมดอกจาน 4
54. คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 3/2567 1 เมษายน 2567 09.30-13.00 น. ห้องประชุมวารินชำราบ